Συνδρομές Μελών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΛΗ

Εγγραφή

0,00 €

Ετήσια Συνδρομή

55,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Εγγραφή

0,00 €

Ετήσια Συνδρομή

175,00 €

ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Εγγραφή

0,00 €

Ετήσια Συνδρομή

55,00 €

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΛΗ

Εγγραφή

0,00 €

Ετήσια Συνδρομή

95,00 €

ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Εγγραφή

0,00 €

Ετήσια Συνδρομή

195,00 €

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών, καθορίζεται μια φορά ανά δύο έτη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. Η πρώτη απόφαση καθορισμού ετήσιας συνδρομής ελήφθη το 2020 και αφορά στα έτη 2020 και 2021.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Το ποσό της συνδρομής προορίζεται να συμβάλει στη λειτουργία και βιωσιμότητα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ και καλύπτει δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων, ειδικά σχεδιασμένων για την υποστήριξη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του μέλους, τα έξοδα έκδοσης κάρτας μέλους και τα γενικά έξοδα λειτουργίας του προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών. Για το λόγο αυτόν, το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., δεν συμψηφίζεται ούτε ανταλλάσσεται. Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας μέλους πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της ετήσιας συνδρομής και της κάρτας μέλους, το καταβληθέν ποσό της συνδρομής δεν δύναται να συμψηφιστεί με την αξία της νέας συνδρομής.

Υπέβαλε την αίτησή σου για μέλος