Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης

 

Η Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης, θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Στοχεύει αποκλειστικά στην εύρυθμη λειτουργία και επιχειρησιακή δράση του οργανισμού, στην διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αξιοπιστία των εργασιακών αποτελεσμάτων των ανώτερων διοικητικών στελεχών του. Ενισχύει την χρηστή και ορθολογική διαχείριση πόρων, την αποτελεσματική διεκπαιρέωση των αρμοδιοτήτων και των επιχειρήσεων πεδίου και προάγει την αριστεία σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος του οργανισμού και των ωφελουμένων των υπηρεσιών του. Παράλληλα, θεσπίζει διάφανους κανόνες και διαδικασίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των ανώτερων διοικητικών στελεχών, προσδίδοντάς τους μεγαλύτερο κύρος και εμβέλεια. Τέλος, ελαχιστοποιεί τις αστοχίες από τους λήπτες αποφάσεων και τις πιθανότητες επιχειρησιακών κινδύνων που απορρέουν από την ανάθεση καθηκόντων σε με κατάλληλα και μη αξιόπιστα άτομα.

1. Εισαγωγή


1.Α.

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης (εφεξής η «Πολιτική») καταρτίστηκε οικειοθελώς με σκοπό την δημόσια αυτοδέσμευση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (εφεξής το «Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.») σε ένα ποιοτικό επαγγελματικό κοινό αξιακό σύστημα ώστε να αποτελεί την βάση πάνω στην οποία δομείται, εκφράζεται, διαμορφώνεται και μετασχηματίζεται η στελέχωση, η λειτουργία, η οργάνωση, η ανάπτυξη και η δικτύωση του οργανισμού. Η παρούσα Πολιτικής Καταλληλότητας Στελεχών Διοίκησης εγκρίθηκε την 10η Οκτωβρίου 2021 στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι μόνιμα αναρτημένη στην επίσημη διαδικτυακή οικοσελίδα του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. www.hellenicinstitute.gr

2. Σκοπός και Στόχοι


2.Α.

Η Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης αποτελεί το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των Στελεχών Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης, ήτοι, Προϊσταμένους, Υποδιευθυντές, Διευθυντές, Συντονιστές, Τομεάρχες, Γενικούς Διευθυντές, Προέδρους Επιτροπών, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας αυτού.

2.Β.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, της αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης και θέσεις αυξημένης ευθύνης, με βάση την ηθική επιχειρηματική, την γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. με στόχο την προαγωγή του συμφέροντος του οργανισμού.

2.Γ.

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., στην πολιτικής της Εταιρικής Διαφάνειας και στον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

3.Διακυβέρνηση


3.Α.

Για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης είναι υπεύθυνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας, την οποία εγκρίνει και αναθεωρεί έπειτα από εισήγηση των εταίρων που κατέχουν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

3.Β.

Η παρούσα, αξιολογείται σε περιοδική βάση ως προς την αποτελεσματικότητά της, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή μεταβολές. Όταν κρίνεται σκόπιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. τροποποιεί την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των εταίρων που κατέχουν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Αρχές επιλογής ή αντικατάστασης ή ανανέωση εργασιακής θητείας


4.Α.

Λαμβανομένων υπόψιν του μεγέθους, της πολυπλοκότητας, του περιβάλλοντος δραστηριότητας και του επείγοντος χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό του και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνει τις θέσεις ευθύνης και τις θέσεις αυξημένης ευθύνης, αποκλειστικά με πρόσωπα / επαγγελματίες που διαθέτουν υψηλό ήθος και εγνωσμένο κύρος, ειδικές δεξιότητες, πολυετή και με συνάφεια εμπειρία, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, καταγεγραμμένα επιτεύγματα και λευκό ποινικό μητρώο.

4.Β.

Κάθε Στέλεχος Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης, πριν την ανάληψη της θέσης του, ενημερώνεται επαρκώς για την κουλτούρα, τις αξίες, την πολιτική, τους στόχους, την μεθοδολογία και την γενικότερη στρατηγική του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. Ειδικότερα, για την επιλογή, την αντικατάσταση ή την ανανέωση της εργασιακής θητείας, λαμβάνεται υπόψιν η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, βάσει των κατωτέρω προσδιοριζομένων, με ακρίβεια, κριτηρίων.

5.Κριτήρια αξιολόγησης καταλληλότητας


5.Α. Ατομική καταλληλότητα:

Ως ατομική καταλληλότητα νοείται ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο / επαγγελματίας θεωρείται ότι έχει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του ως εργαζόμενο Στέλεχος Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης και την εκτέλεση των σχετικών με την θέση εργασίας καθηκόντων του στο Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

5.Α.1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων:

Ο εργαζόμενος διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει της θέσης, των ευθυνών, των υποχρεώσεων και των προαπαιτουμένων από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική, όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων, εξετάζονται τα ακόλουθα: α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες για τη συγκεκριμένη θέση. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. προσδιορίζει κάθε φορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται να διαθέτει ένας υποψήφιος εργαζόμενος σε σχέση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας που αναλαμβάνει. Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, είτε εργαζόμενοι προγενέστερα σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης ή θέσεις αυξημένης ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα. β) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων ενός υποψήφιου εργαζόμενου, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. λαμβάνει σοβαρά υπόψιν το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), κυρίως όσον αφορά τις προσεγγίσιμες με του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. δραστηριότητες ή άλλους συναφείς επιχειρησιακούς τομείς. Επίσης το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. λαμβάνει υπόψιν του τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την ανέλιξη του υποψηφίου εργαζόμενου από τα καθήκοντα που ασκούσε. γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί από προηγούμενες αντίστοιχες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε ο υποψήφιος εργαζόμενος, λαμβανομένων υπόψιν της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε επιχειρηματικής οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, των ευθυνών που ήταν επιφορτισμένος, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσεως των δραστηριοτήτων της επιχειρηματικής οντότητας. δ) η επαρκής κατανόηση και αποδοχή της φιλοσοφίας, του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

5.Α.2. Εχέγγυα ήθους και φήμης:

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών διασφαλίζει ότι όλα τα Στελέχη Διοίκησης σε θέσεις ευθύνης ή θέσεις αυξημένης ευθύνης διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα. Ένα Στέλεχος Διοίκησης θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά. Προς την εξασφάλιση αυτού, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ζητά απαραιτήτως βεβαίωση Ποινικού Μητρώου και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο.

5.Α.3. Σύγκρουση Συμφερόντων:

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων. Τα υποψήφια αλλά και τα υφιστάμενα Στελέχη Διοίκησης σε θέσεις ευθύνης και θέσεις αυξημένης ευθύνης είναι πλήρως ενημερωμένα και συμμορφώνονται με την εν λόγω πολιτική, όπου μεταξύ άλλων ορίζονται διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση τους. Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων κοινοποιούνται και συζητούνται επαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα οι κατάλληλες αποφάσεις και τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού αυτών.

5.Α.4. Ανεξαρτησία κρίσης:

Κάθε Στέλεχος Διοίκησης θέσεως ευθύνης ή θέσεως αυξημένης ευθύνης οφείλει να ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση, να συμμετέχει ενεργά στις συσκέψεις / συνεδριάσεις του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. όταν καλείται και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του όπως πιστεύει ο ίδιος, εντός του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που τον εμποδίζουν να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο. Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. λαμβάνει υπόψιν του το επίπεδο και τον βαθμό που κάθε Στέλεχος Διοίκησης έχει τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, δηλαδή, θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων συναδέλφων ή τρίτων ή της διοίκησης, την ικανότητα να θέτει εύλογες ερωτήσεις σε άλλους συναδέλφους ή τρίτους ή στην διοίκηση, την ικανότητα να ασκεί κριτική και την ικανότητα να αντιστέκεται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης.

5.Α.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου:

Όλα τα Στελέχη Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο οποίος λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. μπορεί να υπερβαίνει τον τυπικά οριζόμενο χρόνο απασχόλησης. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ενημερώνει έγκαιρα κάθε Στέλεχος Διοίκησης εάν απαιτείται επιπλέον χρόνος απασχόλησης για την ολοκλήρωση μιας επιχείρησης πεδίου ή την αντιμετώπισης μιας γενικευμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

5.Β. Συλλογική καταλληλότητα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, είναι το μόνο αρμόδιο και νόμιμα κατάλληλο στο σύνολό του διοικητικό όργανο για την άσκηση της πολιτικής, της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., λαμβάνοντας τις κατάλληλες ανά περίπτωση και περίσταση αποφάσεις, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, την στρατηγική και τις επικρατούσες συνθήκες (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, κ.α.). Προς επίτευξη των ανωτέρω, καλούνται συχνά και τα Στελέχη Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις και στην λήψη αποφάσεων, γεγονός το οποίο προϋποθέτει να κατέχουν άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου, των κινδύνων των επιχειρήσεων, της εταιρικής διακυβέρνησης, της επίδρασης της τεχνολογίας, της ασφάλειας των πληροφοριών, του περιβάλλοντος δραστηριότητας και των στρατηγικών συνεργατών.

5.Γ. Πολιτική Πολυμορφίας – Επαρκής Εκπροσώπηση ανά Φύλο:

Στοχεύοντας στην δημιουργία μιας πολυμορφικής και πολυσυλλεκτικής ομάδας Στελεχών Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. εφαρμόζει ιδιαίτερη πολιτική με σκοπό την συγκέντρωση ενός ποικίλου φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή των εργαζομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών και να διευκολύνεται η διατύπωση ανεξάρτητων απόψεων και η λήψη ορθών αποφάσεων. Για τη διασφάλιση της ανωτέρω πολυμορφίας και πολυσυλλεκτικότητας κατά την διαδικασία επιλογής, λαμβάνεται υπόψιν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, το φύλο, η ηλικία, η ψυχολογική κατάσταση, το ποινικό μητρώο και η εθνικότητα. Αποκλείεται αυστηρώς κατά την διαδικασία επιλογής, κάθε διαχωρισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω ηλικίας, φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικότητας, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, οικονομικής κατάστασης, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

6. Αξιολόγησης Καταλληλότητας


6.Α.

Κατά την αξιολόγηση κάθε υποψήφιου εργαζόμενου Στελέχους Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, συγκεντρώνει και εξετάζει με ιδιαίτερη επιμέλεια και εμπιστευτικότητα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητά του από διάφορες πηγές, δηλαδή βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές, πρόσθετα αποδεικτικά επάρκειας δεξιοτήτων και εμπειρίας, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, συνεντεύξεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, δοκιμαστική απασχόληση, κ.α. Κάθε υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων και πληροφοριών που παρέχει κατά την εν λόγω διαδικασία. Σε περίπτωση που από την ως άνω αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός υποψηφίου εργαζόμενου προκύψει το συμπέρασμα ότι αυτός δεν είναι κατάλληλος για να εργαστεί στο Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., το πρόσωπο / επαγγελματίας αυτό δεν προσλαμβάνεται. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει ως κατάλληλο έναν υποψήφιο ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληροί επακριβώς τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την συγκεκριμένη θέση – με εξαίρεση τα κριτήρια που σχετίζονται με το ήθος, τη φήμη και την ακεραιότητα του μέλους –, με την προϋπόθεση ότι θα αιτιολογήσει επαρκώς το διορισμό του, ώστε σύντομα να εναρμονιστεί με τα πρότυπα που έχει θέσει ο οργανισμός, δηλαδή με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης σε περίπτωση μερικής έλλειψης εμπειρίας σε συγκεκριμένο τομέα ή την ανάγκη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. να στελεχώσει θέση εργασίας με ένα πρόσωπο / επαγγελματία με συγκεκριμένες θεωρητικές γνώσεις, δεξιότητες ή πρακτική εμπειρία, κ.α.

6.Β.

Κάθε Στέλεχος Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης υπόκειται σε ετήσια επαναξιολόγηση, ατομικά και συλλογικά. Η ετήσια επαναξιολόγηση κάθε εργαζόμενου έχει ως στόχο τον εντοπισμό τυχόν κενών σε ό,τι αφορά τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική καταλληλότητά του ως Στέλεχος Διοίκησης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. Τα ευρήματα της επαναξιολόγησης μελετώνται και αποφασίζεται η πορεία κάθε εργαζόμενου. Επαναξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και πέραν της ετήσιας, απροειδοποίητα, ιδιαιτέρως εάν συντρέχουν λόγοι αμφιβολίας της καταλληλότητας ή σε περίπτωση ανεπαρκούς διαχείρισης καταστάσεων ή επιχειρήσεων ή καταγγελιών ή αλλαγής της κατάστασης του ποινικού μητρώου ή άλλων σπουδαίων λόγων που θέτουν σε κίνδυνο την καλή δημόσια εικόνα και φήμη και εσωτερική λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Εάν τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης καταγράφουν τεκμηριωμένα αδυναμία συμμόρφωσης ή καταδεικνύουν κίνδυνο για το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., λαμβάνονται άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση, ακόμα και εάν πρέπει να απομακρυνθεί οριστικά από τον οργανισμό ένα Στέλεχος Διοίκησης.

7. Πολιτική Εκπαίδευσης


7.Α.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών διαθέτει ισχυρό και αδιάβλητο εσωτερικό σύστημα επικαιροποιημένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υποψηφίων και των υφισταμένων εργαζομένων Στελεχών Διοίκησης θέσεως ευθύνης και θέσεως αυξημένης ευθύνης. Τούτο στοχεύει στην εισαγωγική ενημέρωση των υποψηφίων με σκοπό την προετοιμασία τους πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους και στην συνεχή επιμόρφωσή τους σε ζητήματα που αφορούν τον οργανισμό, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, τις επικινδυνότητες του περιβάλλοντος δραστηριότητας, τις σχέσεις συνεργασίας με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κ.α. με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των ικανοτήτων τους και την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται κατά την ανωτέρω αξιολόγηση της καταλληλότητας. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ενημερώνει επαρκώς τους υποψήφιους εργαζόμενους πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, για το προφίλ, την κουλτούρα, τις αξίες, την δεοντολογία, το επιχειρηματικό μοντέλο, την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων, τους στόχους και τη γενική στρατηγική του οργανισμού. Επιπλέον, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης, επικαιροποιεί τις γνώσεις των υφισταμένων εργαζομένων, διασφαλίζοντας την αρμονική μεταξύ τους συνεργασία και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

8. Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου


8.Α.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στην τεκμηρίωση της έγκρισης της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Στελεχών Διοίκησης και τυχόν τροποποιήσεων αυτής.

Είμαστε Οργανισμός

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ