Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.) έχει θέσει ως κύρια προτεραιότητα της λειτουργίας του, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε κάθε πεδίο της δραστηριότητάς του. Η διεθνής γνώση και εμπειρία των στελεχών του, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που διαθέτουν, το έργο που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα διεθνώς, οι υποδομές, η τεχνολογία αιχμής των πληροφοριακών συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών που χρησιμοποιείται από κάθε στέλεχος και συνεργάτη, η αριστεία, η καινοτομία, ο κώδικας επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία μας, αποτελούν τους θεμελιώδεις παράγοντες που οδήγησαν στην Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ο έλεγχος, η αξιολόγηση συμμόρφωσης και η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκαν από τον Διαπιστευμένο Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης Business Quality Certification (BQC) που εξέδωσε το υπ’ αριθμόν 100CN20042GR1224 πιστοποιητικό.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.) αποτελεί τον μοναδικό φορέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου εφαρμόζει πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας στην εκπαίδευση, στους επιχειρησιακούς τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών. Η πιστοποίηση για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατά ISO 9001:2015 συμβάλλει ουσιαστικά στην διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους πολίτες, τους φορείς, τις επιχειρήσεις, το κράτος, στην κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των εκπαιδευομένων, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του έργου του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., στην βελτίωση της δημόσιας εικόνας του στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς, στον προσδιορισμό των κινδύνων και στην πρόληψη και αποτροπή τυχόν λαθών και αστοχιών. Με στόχο την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, εφαρμόζουμε διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης, αναβάθμισης των φυσικών και ψηφιακών υποδομών μας και εκσυγχρονίζουμε το περιβάλλον εργασίας των στελεχών και των συνεργατών μας.

Υπέβαλε την αίτησή σου για μέλος