Ανεξάρτητες Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ απεφάσισε, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενίσχυσης και βελτίωσης των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης και της επιχειρηματικής συνέχειας, την σύσταση Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, στελεχωμένες από μέλη του. Η πρωτοποριακή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, απόφαση αυτή, ελήφθη στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της διαφάνειας που διέπουν την λειτουργία του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και της προώθησης και χρησιμότητας της γνώσης, της εμπειρίας και της δυναμικής των μελών του.

Κάθε Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει ειδικό σκοπό, αποστολή και αιτιολογία, αποτελείται από φυσικά πρόσωπα ή / και νομικές οντότητες, που κατέχουν επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα αντίστοιχα με το αντικείμενο ενασχόλησης, πεδία. Ενεργούν και υποστηρίζουν συμβουλευτικά στο αντικείμενό τους το έργο της διοίκησης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και συμβάλουν στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη του τομέα στον οποίο έχουν υπαχθεί. Η θέση του μέλους της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι τιμητική, αποκλειστικά άμισθη, δεν αξιώνει μισθό, αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή ή απολαβή σε είδος ή σε παροχές ή σε υπηρεσίες. Στηρίζεται στην οικειοθελή, εθελοντική και άμισθη προσφορά, στην καλή πίστη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ενθάρρυνση της ένταξης, στην αμοιβαία αναγνώριση κάθε προσπάθειας και αποτελέσματος, στην επιβράβευση, στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, στην διαφάνεια, στην έντιμη και ειλικρινή συνεργασία.

Κάθε Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων είναι έως 5μελής και η θητεία κάθε μέλους είναι έως 2ετής. Η θητεία κάθε μέλους, δεν δύναται να ανανεωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν διακοπεί νωρίτερα της 2ετίας. Το έργο που παράγεται από τις Ανεξάρτητες Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, ατομικά ή συλλογικά, αποτελεί εμπορική και επιχειρηματική ιδιοκτησία του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμό για την πλήρωση των σκοπών του. Σε κάθε μέλος της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, παρέχει το δικαίωμα ευρείας αλλά νόμιμης χρήσης του λογότυπού του και της ιδιότητας μέλους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις επαγγελματικές κάρτες, στις επικοινωνίες με τρίτους, κ.α., π.χ. «Σύμβουλος Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εκπαίδευσης, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών».

Η στελέχωση των Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, γίνεται είτε με πρόταση – πρόσκληση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. είτε με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου η οποία και στις δύο περιπτώσεις τυγχάνει συζήτησης και έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και αναγράφεται στο Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν.

Οποιοδήποτε μέλος οποιασδήποτε Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. μπορεί να παραιτηθεί της τιμητικής και άμισθης θέσης ευθύνης που κατέχει, αμέσως, έπειτα από κατάθεση έγγραφης ενημέρωσης στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., αναφέροντας τεκμηριωμένους λόγους παραίτησης. Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. έχει το δικαίωμα να παύσει ή να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την διακοπή της συνεργασίας με οποιοδήποτε μέλος, εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που μεταξύ των μερών έχουν συμφωνηθεί και που αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν θέτοντας σε κίνδυνο την λειτουργία και την ασφάλεια του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. στην πρώτη προσεχή συνεδρίασή του από την ημερομηνία κατάθεσης της εισήγησης, υποχρεούται να εξετάσει το ζήτημα και να εκδώσει σχετική απόφαση.

Κάθε Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία συστήνεται έπειτα από μελέτη ανάγκης και απόφαση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., συνεδριάζει σε ολομέλεια τουλάχιστον μια φορά ανά 6μηνο ή οποτεδήποτε κριθεί από το σύνολο των μελών αναγκαίο. Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ τους είναι διαρκής και ελεύθερη δίχως περιορισμό, εντός των νομίμων πλαισίων, του πνεύματος και των αρχών λειτουργίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. Το έργο των μελών της, συντονίζει ο Πρόεδρος, θέση την οποία έχει αποδεχθεί εγγράφως, έπειτα από πρόταση από τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Ο Πρόεδρος κάθε Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων μπορεί να προτείνει στην διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποψήφια μέλη προς στελέχωση της επιτροπής στην οποία προεδρεύει ή να εισηγηθεί την απομάκρυνση μέλους, εάν συντρέχουν λόγοι ηθικής, νομιμότητας, ασφάλειας, καλής λειτουργίας. Ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους και έπειτα από την έγγραφη αποδοχή, υπογράφουν σε δύο πρωτότυπα την Συμφωνία Εμπιστευτικότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Ένα πρωτότυπο αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και ένα τηρεί το ενδιαφερόμενο μέλος της επιτροπής. Επίσης, κάθε μέλος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ενώ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως οποτεδήποτε από την διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. βεβαίωση εθελοντικής συμμετοχής σε επιτροπή.

Κάθε Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Δεν μπορεί να επιβάλει απόψεις, πρακτικές, ενέργειες ή δράσεις. Ενεργεί υπό την συνεργασία και καθοδήγηση του Ε.Ι.ΔΙ.ΚΑ., δίχως αυτό να περιορίζει την ελευθερία κινήσεων, δράσεων, ανάπτυξης πρωτοβουλιών κάθε επιτροπής. Όταν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών μιας επιτροπής, πρόκειται να κλειστεί μια συμφωνία με τρίτο μέρος, επ’ ωφελεία του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., υποχρεωτικά, ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που πέτυχε την συμφωνία αυτή ή το παραγόμενο έργο, παρίσταται ως οικοδεσπότης και συντονιστής, από την αρχή έως και την πλήρη ολοκλήρωση της συμφωνίας ή του έργου, εκτός και διαφορετικά συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει και δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ψευδή δήλωση μέλους ή δήλωση παραπλάνησης ή δόλια ενέργεια ή πρόκληση σφάλματος ή παράλειψη, που αποδεδειγμένα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και που είναι αντίθετη στην επιχειρηματική ηθική και νομιμότητα του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ενθαρρύνει τα μέλη του να λειτουργούν με εντιμότητα, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα, δικαιοσύνη, ευγενής άμιλλα. Κάθε μέλος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και αμετάκλητα τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, δημοσιοποιεί την σύσταση κάθε Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, την σύνθεση των μελών της και τον Προεδρεύοντα, με ονοματοδοσία, φωτογραφίες, σύντομο βιογραφικό, σύντομη περιγραφή της ανάθεσης έργου. Επιπλέον, δημοσιεύει ετησίως τα αποτελέσματα των ενεργειών και δράσεων κάθε επιτροπής ώστε να προβάλλεται και να αναγνωρίζεται δημόσια το έργο και η προσφορά τους, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε μερικώς ή ολικώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συγκρότησης και λειτουργίας των Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, εάν συντρέχουν λόγοι καλής λειτουργίας, καλής συνεργασίας, στελέχωσης αντίστοιχων θέσεων με έμμισθο προσωπικό, αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων, κ.α., με την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως όλα τα προεδρεύοντα μέλη των εν ισχύει επιτροπών, εντός 5 εργάσιμων ημερών.

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε μερικώς ή ολικώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συγκρότησης και λειτουργίας των Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, εάν συντρέχουν λόγοι προβληματικής λειτουργίας και συνεργασίας, αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων, εάν συντρέχουν λόγοι στελέχωσης αντίστοιχων θέσεων με έμμισθο προσωπικό ή άλλοι λόγοι που δεν κατονομάζονται στο παρόν. Οι τιμητικές ιδιότητες των μελών παύονται αυτοδικαίως με την αποχώρησή τους από μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

 

 Σήμερα, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, λειτουργούν :

Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης
Έναρξη λειτουργίας : Οκτώβριος 2020
Πρόεδρος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ηλία, από 1ης Οκτωβρίου 2020
Σύμβουλος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ του Ιωάννη, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ του Φωτίου, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΤΣΙΟΣ του Γεωργίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Έργο : επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, προσέλκυση εξωτερικών εισηγητών καταξιωμένων επιστημόνων και επιχειρησιακών λειτουργών, διεθνείς πιστοποιήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εποπτεία υλοποίησης εκπαιδεύσεων, εποπτεία αδιάβλητου αξιολόγησης εκπαιδευομένων, διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, ενθάρρυνση συμμαχιών συνεργασίας με κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς εκπαίδευσης.

 

Ανεξάρτητη Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επί Ειδικών Απαιτήσεων Ασφάλειας και Προστασίας Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Έναρξη λειτουργίας : Σεπτέμβριος 2021
Πρόεδρος, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ του Μιχαήλ, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ του Νικολάου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του Παύλου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ του Δημητρίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Δημητρίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΑΓΡΗΣ του Γεωργίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΙΧΛΑΚΗ του Εμμανουήλ, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΕΦΗ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ του Γεωργίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Έργο : α) η εκπόνηση μελετών τρωτότητας / Gap Analysis, η εκτίμηση Κινδύνων η ανάλυση απειλής, β) η εκπόνηση εγχειριδίων ασφάλειας και προστασίας, γ) η εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για : πυρκαγιές, ρύπανση / διαρροή, στο περιβάλλον, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, καταστάσεις εκτάκτου ιατρικής ανάγκης - medical emergency, ειδικά περιστατικά Security, disaster management, δ) η στήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών με : δ1) corporate & staff security, intelligence & safety culture, δ2) γραπτή συγκρότηση απαιτήσεων των επιχειρήσεων, προς τους Security & Safety Services Providers, δ3) προσδιορισμό «περιοχών και σημείων» αξιολογήσεων ασφαλείας (evaluation of operational procedures) επιχειρήσεων και οργανισμών, σε περιοχές με porous borders, fragile political, economic & security climate . Τι θα ζητηθεί από τους private military contractors - defence, Security & Safety Services Providers, δ4) μετεκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις και μετασπουδαστικές θεωρητικές και πρακτικές αποκτήσεις δεξιοτήτων ασφάλειας και προστασίας προσωπικού ασφαλείας οιασδήποτε βαθμίδας και Close Protection Personnel. Χρήση του εκπαιδευτικού μοντέλου Nadler, για εξοικονόμηση πόρων.

 

Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών
Έναρξη λειτουργίας : Οκτώβριος 2021
Πρόεδρος, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, από 1ης Οκτωβρίου 2021
Έργο : η διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια για την διαπίστωση της παράβασης των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας και για την σύνταξη ετήσιας έκθεσης ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης. Η επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται ζητημάτων, προκειμένου να διαπιστώσει την παραβίαση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, ύστερα από έγγραφη και επώνυμη αναφορά μέλους ή τρίτου. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, ασκεί παρέμβαση αν υπάρχει διατάραξη σχέσεων μεταξύ των μελών, για να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία, το κύρος των μελών και του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και να απαιτήσει την τήρηση του γράμματος και του πνεύματος των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αναλαμβάνει κατά την κρίση της να αποκαταστήσει την υπόληψη και την φήμη οποιουδήποτε μέλους του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., εναντίον του οποίου κινήθηκε η διαδικασία παραπομπής ενώπιών της, εφόσον δεν κρίθηκε μεν σκόπιμη η διενέργεια ακροαματικής διαδικασίας ή εκδόθηκε τελικώς αρνητική απόφαση της Επιτροπής, πλην όμως, η διαδικασία δημοσιοποιήθηκε ευρέως και πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης του ενδιαφερομένου μέλους ή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

 

Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Καινοτομίας
Έναρξη λειτουργίας : Δεκέμβριος 2021
Πρόεδρος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του Αγγέλου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΣΟΥ του Αναστασίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Σωτηρίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Σύμβουλος : ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Γεωργίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Έργο : η ανάπτυξη ισχυρών διεθνών συμμαχιών, η δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης επιχειρησιακών στελεχών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων υψηλής ωφελιμότητας, η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ φορέων και υπηρεσιών, η συμβολή στην εμπέδωση του χαρακτήρα και της φήμης, η προαγωγή της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας των επιχειρησιακών λειτουργών, η ανάπτυξη συνεργασιών με κέντρα αριστείας.

 

Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας
Έναρξη λειτουργίας : Δεκέμβριος 2021
Πρόεδρος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021
Έργο : η εξεύρεση πόρων (φυσικών, τεχνολογικών, οικονομικών, ανθρώπινων, άυλων), η εξεύρεση χρηματοδοτήσεων έργου, εξοπλισμού και δράσεων, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και δράσεων με σκοπό την δημόσια προβολή των σημαντικών επιτευγμάτων του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., η ανάπτυξη μνημονίων συνεργασίας με υπηρεσίες του κράτους και η ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών μέσω κοινωνικών δικτύων και άλλων, προβολής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

 

Είμαστε Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ