Ανεξάρτητες Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενίσχυσης και βελτίωσης των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικής και της επιχειρησιακής συνέχειας, απεφάσισε την 10η Ιουνίου 2020, την σύσταση Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, στελεχωμένες από τα εν ενεργεία μέλη του, τα οποία κατόπιν αξιολόγησης, διακρίνονται για το γνωσιακό τους υπόβαθρο, την επαγγελματική τους εμπειρία και τα επαγγελματικά και κοινωνικά επιτεύγματά τους. Η πρωτοποριακή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, απόφαση αυτή, ελήφθη στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της διαφάνειας που διέπουν την λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών ως Ιδιωτικού και Ανεξάρτητου Οργανισμού Εμπειρογνωμοσύνης και της προώθησης και χρησιμότητας της γνώσης, της εμπειρίας και της δυναμικής των μελών του.
 
Κάθε Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει ειδικό σκοπό, αποστολή και αιτιολογία, αποτελείται από φυσικά πρόσωπα ή / και νομικές οντότητες, που κατέχουν επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα αντίστοιχα με το αντικείμενο ενασχόλησης, πεδία. Ενεργούν και υποστηρίζουν συμβουλευτικά στο αντικείμενό τους το έργο της διοίκησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ και συμβάλουν στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη του τομέα στον οποίο έχουν υπαχθεί. Η θέση του μέλους της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι τιμητική, αποκλειστικά άμισθη, δεν αξιώνει μισθό, αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή ή απολαβή σε είδος ή σε παροχές ή σε υπηρεσίες. Στηρίζεται στην οικειοθελή, εθελοντική και άμισθη προσφορά, στην καλή πίστη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ενθάρρυνση της ένταξης, στην αμοιβαία αναγνώριση κάθε προσπάθειας και αποτελέσματος, στην επιβράβευση, στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, στην διαφάνεια, στην έντιμη και ειλικρινή συνεργασία.
 
Κάθε Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων είναι έως πενταμελής (5 μέλη) και η θητεία κάθε μέλους είναι έως πενταετής (5 έτη). Η θητεία κάθε μέλους, δεν δύναται να ανανεωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν διακοπεί νωρίτερα της 5ετίας. Ετησίως, πραγματοποιείται αξιολόγηση από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ για την συμμετοχή – προσφορά – επιτεύγματα κάθε μέλους των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και αποφασίζεται η παραμονή ή η αντικατάσταση. Το έργο που παράγεται από τις Ανεξάρτητες Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, ατομικά ή συλλογικά, αποτελεί εμπορική και επιχειρηματική ιδιοκτησία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ και χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμό για την πλήρωση των σκοπών του. Σε κάθε μέλος της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, παρέχει το δικαίωμα ευρείας αλλά νόμιμης χρήσης του λογότυπού του και της ιδιότητας μέλους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις επαγγελματικές κάρτες, στις επικοινωνίες με τρίτους, κ.α., π.χ. «Σύμβουλος Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εκπαίδευσης, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών» ή «Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας και Ανάπτυξης».
 
Η στελέχωση των Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, γίνεται είτε με πρόταση – πρόσκληση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, είτε με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου η οποία και στις δύο περιπτώσεις τυγχάνει συζήτησης και έγκρισης από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και αναγράφεται στο Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν.  Οποιοδήποτε μέλος οποιασδήποτε Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ μπορεί να παραιτηθεί της τιμητικής και άμισθης θέσης ευθύνης που κατέχει, αμέσως, έπειτα από κατάθεση έγγραφης ενημέρωσης στον Γενικό Διευθυντή, αναφέροντας τεκμηριωμένους λόγους παραίτησης. Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ έχει το δικαίωμα να παύσει ή να εισηγηθεί στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο την διακοπή της συνεργασίας με οποιοδήποτε μέλος, εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που μεταξύ των μερών έχουν συμφωνηθεί και που αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν, θέτοντας σε κίνδυνο την λειτουργία και την ασφάλεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ στην πρώτη προσεχή συνεδρίασή του από την ημερομηνία κατάθεσης της εισήγησης, υποχρεούται να εξετάσει το ζήτημα και να εκδώσει σχετική απόφαση.
 
Κάθε Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία συστήνεται έπειτα από μελέτη ανάγκης και απόφαση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, συνεδριάζει σε ολομέλεια τουλάχιστον μια φορά ανά 6μηνο ή οποτεδήποτε κριθεί από το σύνολο των μελών αναγκαίο. Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ τους είναι διαρκής και ελεύθερη δίχως περιορισμό, εντός των νομίμων πλαισίων, του πνεύματος και των αρχών λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Το έργο των μελών της, συντονίζει ο Πρόεδρος, θέση την οποία έχει αποδεχθεί εγγράφως, έπειτα από πρόταση από τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.
 
Ο Πρόεδρος κάθε Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων μπορεί να προτείνει στην διοίκηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ υποψήφια μέλη προς στελέχωση της επιτροπής στην οποία προεδρεύει ή να εισηγηθεί την απομάκρυνση μέλους, εάν συντρέχουν λόγοι ηθικής, νομιμότητας, ασφάλειας, καλής λειτουργίας. Ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους και έπειτα από την έγγραφη αποδοχή, υπογράφουν σε δύο πρωτότυπα την Συμφωνία Εμπιστευτικότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Ένα πρωτότυπο αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και ένα τηρεί το ενδιαφερόμενο μέλος της επιτροπής. Επίσης, κάθε μέλος θεωρείται ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί και εφαρμόζει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως οποτεδήποτε από την διοίκηση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ βεβαίωση εθελοντικής συμμετοχής σε επιτροπή.
 
Κάθε Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Δεν μπορεί να επιβάλει απόψεις, πρακτικές, ενέργειες ή δράσεις. Ενεργεί υπό την συνεργασία και καθοδήγηση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, δίχως αυτό να περιορίζει την ελευθερία κινήσεων, δράσεων, ανάπτυξης πρωτοβουλιών κάθε επιτροπής. Όταν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών μιας επιτροπής, πρόκειται να κλειστεί μια συμφωνία με τρίτο μέρος, επ’ ωφελεία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, προαιρετικά, ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που πέτυχε την συμφωνία αυτή ή το παραγόμενο έργο, παρίσταται ως οικοδεσπότης και συντονιστής, από την αρχή έως και την πλήρη ολοκλήρωση της συμφωνίας ή του έργου, εκτός και διαφορετικά συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
 
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει και δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ψευδή δήλωση μέλους ή δήλωση παραπλάνησης ή δόλια ενέργεια ή πρόκληση σφάλματος ή παράλειψη, που αποδεδειγμένα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και που είναι αντίθετη στην επιχειρηματική ηθική και νομιμότητα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών ενθαρρύνει τα μέλη του να λειτουργούν με εντιμότητα, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια, ευγενής άμιλλα. Κάθε μέλος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και αμετάκλητα τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, δημοσιοποιεί την σύσταση κάθε Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, την σύνθεση των μελών της και τον Προεδρεύοντα, με ονοματοδοσία, φωτογραφίες, σύντομο βιογραφικό, σύντομη περιγραφή της ανάθεσης έργου. Επιπλέον, προαιρετικά, δημοσιεύει ετησίως τα αποτελέσματα των ενεργειών και δράσεων κάθε επιτροπής ώστε να προβάλλεται και να αναγνωρίζεται δημόσια το έργο και η προσφορά τους, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.
 
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε μερικώς ή ολικώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συγκρότησης και λειτουργίας των Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, εάν συντρέχουν λόγοι προβληματικής λειτουργίας και συνεργασίας, αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων, εάν συντρέχουν λόγοι στελέχωσης αντίστοιχων θέσεων με έμμισθο προσωπικό ή άλλοι λόγοι που δεν κατονομάζονται στο παρόν. Οι τιμητικές ιδιότητες των μελών παύονται αυτοδικαίως με την αποχώρησή τους από εν ενεργεία μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ή την μη διατήρηση της ιδιότητάς τους ως εν ενεργεία μέλη.
 
Σήμερα, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, λειτουργούν :
 
 

Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης

Έναρξη λειτουργίας : Οκτώβριος 2020

Πρόεδρος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ηλία, από 1ης Οκτωβρίου 2020

Σύμβουλος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του Αγγέλου, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ του Φωτίου, από 15ης Μαρτίου 2023

Σύμβουλος : ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ του Φραγκίσκου, από 15ης Μαρτίου 2023

Έργο : επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εξειδίκευσης, ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, προσέλκυση εξωτερικών εισηγητών καταξιωμένων επιστημόνων και επιχειρησιακών λειτουργών, διεθνείς πιστοποιήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εποπτεία υλοποίησης εκπαιδεύσεων, εποπτεία αδιάβλητου αξιολόγησης εκπαιδευομένων, διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, ενθάρρυνση συμμαχιών συνεργασίας με κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς εκπαίδευσης.
 

 

Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας

Έναρξη λειτουργίας : Οκτώβριος 2020

Πρόεδρος, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, από 1ης Οκτωβρίου 2021

Έργο : η διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια για την διαπίστωση της παράβασης των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας και για την σύνταξη ετήσιας έκθεσης ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται ζητημάτων, προκειμένου να διαπιστώσει την παραβίαση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, ύστερα από έγγραφη και επώνυμη αναφορά μέλους ή τρίτου. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, ασκεί παρέμβαση αν υπάρχει διατάραξη σχέσεων μεταξύ των μελών, για να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία, το κύρος των μελών και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και να απαιτήσει την τήρηση του γράμματος και του πνεύματος των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αναλαμβάνει κατά την κρίση της να αποκαταστήσει την υπόληψη και την φήμη οποιουδήποτε μέλους του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, εναντίον του οποίου κινήθηκε η διαδικασία παραπομπής ενώπιών της, εφόσον δεν κρίθηκε μεν σκόπιμη η διενέργεια ακροαματικής διαδικασίας ή εκδόθηκε τελικώς αρνητική απόφαση της Επιτροπής, πλην όμως, η διαδικασία δημοσιοποιήθηκε ευρέως και πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης του ενδιαφερομένου μέλους ή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.
 

 

Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Καινοτομίας και Αριστείας

Έναρξη λειτουργίας : Οκτώβριος 2021

Πρόεδρος : 

Σύμβουλος : 

Έργο : η ανάπτυξη ισχυρών διεθνών συμμαχιών, η δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης επιχειρησιακών στελεχών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων υψηλής ωφελιμότητας, η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ φορέων και υπηρεσιών, η συμβολή στην εμπέδωση του χαρακτήρα και της φήμης, η προαγωγή της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας των επιχειρησιακών λειτουργών, η ανάπτυξη συνεργασιών με κέντρα αριστείας.
 

 

Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Εξωστρέφειας και Ανάπτυξης

Έναρξη λειτουργίας : Οκτώβριος 2021

Πρόεδρος :

Σύμβουλος :

Έργο : η εξεύρεση πόρων (φυσικών, τεχνολογικών, οικονομικών, ανθρώπινων, άυλων), η εξεύρεση χρηματοδοτήσεων έργου, εξοπλισμού και δράσεων, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και δράσεων με σκοπό την δημόσια προβολή των σημαντικών επιτευγμάτων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, η ανάπτυξη μνημονίων συνεργασίας με υπηρεσίες του κράτους, η ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών μέσω κοινωνικών δικτύων και προβολής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών.
 

 

Ανεξάρτητη Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ασφάλειας και Προστασίας Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Έναρξη λειτουργίας : Σεπτέμβριος 2021

Πρόεδρος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ του Μιχαήλ, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ του Νικολάου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του Παύλου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ του Δημητρίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Δημητρίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΑΓΡΗΣ του Γεωργίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΙΧΛΑΚΗ του Εμμανουήλ, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΕΦΗ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβουλος : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ του Γεωργίου, από 1ης Δεκεμβρίου 2021

Έργο : α) η εκπόνηση μελετών τρωτότητας / Gap Analysis, εκτίμηση κινδύνων και ανάλυση απειλής, β) εκπόνηση εγχειριδίων ασφάλειας και προστασίας, γ) εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και ασφάλειας για : πυρκαγιές, ρύπανση / διαρροή στο περιβάλλον, έντονα καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, καταστάσεις εκτάκτου ιατρικής ανάγκης – pre-hospital emergency management, medical emergency, ειδικά περιστατικά security management, disaster management, crisis management, δ) στήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών με : corporate & staff security, intelligence & safety culture, γραπτή συγκρότηση απαιτήσεων των επιχειρήσεων προς τους Security & Safety Services Providers, προσδιορισμός «περιοχών και σημείων» αξιολογήσεων ασφαλείας (evaluation of operational procedures) επιχειρήσεων και οργανισμών, σε περιοχές με porous borders, fragile political, economic & security climate, απαιτήσεις από τους private military contractors - defence, Security & Safety Services Providers, μετεκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις και μετασπουδαστικές θεωρητικές και πρακτικές αποκτήσεις δεξιοτήτων ασφάλειας και προστασίας προσωπικού ασφαλείας οιασδήποτε βαθμίδας και Close Protection Personnel.
 
 

Με το κύρος και την αξιοπιστία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

 

Ιδιωτικός Ανεξάρτητος Οργανισμός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ