Ανεξάρτητες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ πρωτοπορώντας στην επιχειρηματικότητα, σε κάθε μας πεδίο και επίπεδο, στα πλαίσια της εξωστρέφειας, της διαφάνειας, της καινοτομίας και της αριστείας, έχουμε συστήσει Ανεξάρτητες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, στελεχωμένες από εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες μας, μέλη του Διεθνούς Μητρώου Μελών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ζητήματα που αφορούν σε τομείς της λειτουργίας, της οργάνωσης, της ανάπτυξης, της επιχειρηματικής συνέχειας.

Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει ειδικό σκοπό, αποστολή και αιτιολογία, αποτελείται από φυσικά πρόσωπα ή / και νομικές οντότητες, που κατέχουν επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα αντίστοιχα με το αντικείμενο ενασχόλησης, πεδία. Ενεργούν και υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους το έργο της διοίκησης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και συμβάλουν στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη του τομέα στον οποίο έχουν υπαχθεί. Η θέση του μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι άμισθη, δεν αξιώνει μισθό, αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή. Στηρίζεται στην οικειοθελή, εθελοντική και άμισθη προσφορά, στην καλή πίστη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ενθάρρυνση της ένταξης, στην αναγνώριση κάθε προσπάθειας και αποτελέσματος, στην επιβράβευση, στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, στην διαφάνεια, στην έντιμη και ειλικρινή συνεργασία.

Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων είναι 5μελής και η θητεία κάθε μέλους είναι 5ετής. Δεν δύναται να ανανεωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το έργο που παράγεται από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, ατομικά ή συλλογικά, αποτελεί εμπορική και επιχειρηματική ιδιοκτησία του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμό για την πλήρωση των σκοπών του. Σε κάθε μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, παρέχει το δικαίωμα ευρείας χρήσης του λογότυπού του και της ιδιότητας μέλους, αποκλειστικά για νόμιμη χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις επαγγελματικές κάρτες, κ.α., π.χ. «Μέλος Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εκπαίδευσης, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών».

Η στελέχωση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, γίνεται είτε με πρόταση – πρόσκληση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. είτε με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου η οποία και στις δύο περιπτώσεις τυγχάνει συζήτησης και έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και αναγράφεται στο Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί της άμισθης θέσης ευθύνης που κατέχει, αμέσως, έπειτα από κατάθεση έγγραφης ενημέρωσης στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., αναφέροντας τεκμηριωμένους λόγους παραίτησης. Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την διακοπή της συνεργασίας με οποιοδήποτε μέλος, εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. στην πρώτη προσεχή συνεδρίασή του από την ημερομηνία κατάθεσης της εισήγησης, υποχρεούται να εξετάσει το ζήτημα και να εκδώσει σχετική απόφαση.