Όροι Συμμετοχής στην Εκπαίδευση

conditions-of-eductation

Αποδοχή Όρων Συμμετοχής

σε σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και δια ζώσης εκπαίδευση

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. είναι ανεξάρτητος, ουδέτερος και αυτόνομος ιδιωτικός οργανισμός και δεν σχετίζεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδος ή της Κύπρου και ουδεμία δέσμευση ή εξάρτηση έχει οικονομική, διοικητική, εποπτική ή άλλη από οιονδήποτε οργανισμό ή οργάνωση ή επιχείρηση ή ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, πλην της επαγγελματικής συνεργασίας που συνδέει τα μέρη μέσω της παροχής αμειβομένων υπηρεσιών ή μνημονίων συνεργασιών.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υλοποιεί εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς αποκλεισμούς, ασάφειες ή αδιαφανείς διαδικασίες εισόδου.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό, αναρτάται σταδιακά, κατά την διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίδεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του από τους εκπαιδευόμενους. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για όσους προτιμούν την έντυπη μορφή.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του ή / και του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και οποιαδήποτε άλλη χρήση, είτε δημόσια, είτε ιδιωτική, πλην της ατομικής χρήσης του εκπαιδευόμενου, απαγορεύεται αυστηρά, σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες δικαίου, για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εκπαίδευση που πραγματοποιείται μέσω συστήματος σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, βασίζεται σε προγραμματισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων ή / και ώρες αυτομελέτης ή / και εκτέλεσης εργασιών, έγκαιρα γνωστοποιημένων μέσω του ημερολογίου προγράμματος.

Η τηλεκπαίδευση που πραγματοποιείται ζωντανά (real time) χρησιμοποιεί ήχο και εικόνα, διαφάνειες, ταινίες, ιστοσελίδες, σχέδια, πίνακες και κάθε άλλο υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται από την φυσιογνωμία του αντικειμένου που διδάσκεται.

Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσου ήχου και εικόνας και μέσω αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Αυτή η επικοινωνία είναι αμφίδρομη.

Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούται στην τακτική και έγκαιρη προσέλευση, παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή μέσω απαντήσεων, υποβολής ερωτήσεων, υποβολής εργασιών, κ.α.

Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται μόνο μια φορά για την απόκτηση του πιστοποιητικού που έχει οριστεί από το πρόγραμμα. Κάθε εκπαιδευόμενος κατά την αξιολόγησή του, δικαιούται να ζητά οποτεδήποτε και χωρίς περιορισμό καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή του προγράμματος, προκειμένου να κατανοήσει απολύτως τις γνώσεις που έλαβε. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης ή άρνησης αξιολόγησης ή αδικαιολόγητης απουσίας από την αξιολόγηση, χορηγείται απλή βεβαίωση, ενώ δεν παρέχεται το δικαίωμα αξιολόγησης δεύτερη φορά.

Οι εκπαιδευόμενοι, υποχρεούνται στον χώρο τους από τον οποίο παρακολουθούν / συμμετέχουν στην εκπαίδευση, να έχουν εξασφαλίσει επαρκή φωτισμό, αερισμό, θερμοκρασία, ησυχία και αδιάλειπτη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Κατά την διάρκεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (real time) τα μικρόφωνα είναι κλειστά και οι κάμερες ανοικτές, εκτός και δοθεί διαφορετική οδηγία από τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευόμενος ενεργοποιεί το μικρόφωνό του όταν ο εκπαιδευτής του απευθύνει τον λόγο ή όταν ο ίδιος έχει απορία.

 

Σε περίπτωση που λόγω αδυναμίας της τεχνολογίας, εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτής ή εισηγητής αποσυνδέεται από την εκπαίδευση, πρέπει να προσπαθεί την επανασύνδεσή του, συνεχώς, έως να επιτύχει. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@hellenicinstitute.gr ή edu@hellenicinstitute.gr) ή μέσω sms στα τηλέφωνα του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. (6996.831907 και 6996.831908).

Για κάθε ημέρα σύγχρονης διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης ή δια ζώσης εκπαίδευση, τηρείται αναλυτικό παρουσιολόγιο.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης τηρείται απαρέγκλιτα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Σε περίπτωση αργοπορίας ή απουσίας εκπαιδευόμενου, υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα.

Η ώρα ζωντανής διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης διαρκεί 50 λεπτά και ακολουθεί διάλειμμα 10 λεπτών. Το ημερήσιο πρόγραμμα ζωντανής τηλεκπαίδευσης δεν υπερβαίνει τις δυόμιση (2,5) ώρες.

Η ώρα δια ζώσης εκπαίδευσης διαρκεί 45 λεπτά και ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών. Το ημερήσιο πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης, δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες.

Κάθε εκπαιδευόμενος δικαιούται να απουσιάσει από την ζωντανή διαδικτυακή τηλεκπαίδευση μια φορά, ήτοι 2,5 ώρες για κάθε 25 ώρες συνολικής τηλεκπαίδευσης.

Κάθε εκπαιδευόμενος δικαιούται να απουσιάσει από την δια ζώσης εκπαίδευση μια φορά, ήτοι 5 ώρες για κάθε 25 ώρες συνολικής δια ζώσης εκπαίδευση.

Στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιείται γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτή. Ο κάθε ένας εκπαιδευόμενος παρουσιάζεται και αναφέρει στοιχεία της προσωπικότητάς του, εμπειρίες ή επιτεύγματά του.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ατομικά, είτε ομαδικά, είτε συλλογικά, ανάλογα με τις ανάγκες της υλοποίησης του προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενοι εφόσον το επιθυμούν, με ατομική δική τους ευθύνη, μπορούν να ανταλλάξουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας μεταξύ τους, π.χ. αριθμό τηλεφώνου, κ.α. για την διευκόλυνση της συνεργασίας και ολοκλήρωσης των ομαδικών εργασιών ή άλλων λόγων που σχετίζονται με την εκπαίδευση ή την κοινή επιχειρησιακή, επαγγελματική, εθελοντική τους δραστηριότητα.

Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να σέβονται κάθε συνάδελφό τους, κάθε εκπαιδευτή τους, να συμπεριφέρονται με ευγένεια, με καλοσύνη, με εντιμότητα, με διάθεση ειλικρινούς συνεργασίας.

Κατά την αφήγηση γεγονότων από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους (περιστατικών, επιχειρήσεων, δράσεων, κλπ) που έχουν συμμετάσχει οι ίδιοι ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουν εμπλακεί, συστήνεται να μην προβαίνουν σε ονομαστική αναφορά φυσικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να μην ασκούν δημόσια κριτική για λάθη ή παραλείψεις που έχουν συμβεί και αυτές δεν έχουν γνωστοποιηθεί δημοσίως. Εάν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν οτιδήποτε που ταυτοποιεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μπορούν να το πράξουν εντός του πλαισίου εμπιστευτικότητας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., αναφέροντάς το ιδιαιτέρως, στον Γενικό Διευθυντή ή στον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Εάν, παρ’ όλη την πρόνοια που έχει ληφθεί από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., συμβεί εκ λάθους ή εκ παραδρομής κατά την αφήγηση να ακουσθούν ονόματα ή ονομασίες, οι πληροφορίες αυτές θα λογίζονται ως ουδέποτε ληφθείσες.

Η χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο και οιονδήποτε λόγο, μέσων εγγραφής ή αποθήκευσης ή μέσων μετάδοσης εικόνας και ήχου της εκπαίδευσης και των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία απαγορεύεται αυστηρά από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και την σχετική εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και τρίτων. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων ασφάλειας, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. καταγγέλλει άμεσα και ενεργοποιεί αυτόματα τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την ιδιότητα του εκπαιδευτή ή εισηγητή όπου έπειτα από κοινή συμφωνία συμμετέχει στα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., είτε επί αμοιβή, είτε χωρίς αμοιβή, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, υποχρεούται να έχει προετοιμάσει και να έχει παραδώσει στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης, υλικό & σημειώσεις για τους εκπαιδευόμενους στο γνωσιακό αντικείμενο το οποίο πρόκειται να αναπτύξει ή διδάξει, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκπαίδευση ή επιμόρφωση. Εκπαιδευτές ή εισηγητές που δεν παραδίδουν υλικό και σημειώσεις για τους εκπαιδευόμενους, αποκλείονται αυτόματα της συμμετοχής τους, ακόμα και την τελευταία στιγμή (έως 12 ώρες πριν την έναρξη), δίχως καμία αξίωση από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. Απεναντίας, η διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει τα νόμιμα για επαγγελματική και ηθική βλάβη.

Οι εκπαιδευτές και οι εισηγητές που εκπροσωπούν το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποχρεούνται να παρουσιάζονται με ιδιαίτερη ατομική επιμέλεια και σεμνή εμφάνιση ενώπιο των εκπαιδευομένων, είτε πρόκειται για φυσική παρουσία είτε για εξ αποστάσεως υλοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εκπαιδευτές και οι εισηγητές που εκπροσωπούν το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποχρεούνται να είναι ιδιαίτερα ευγενικοί, υπομονετικοί, αναλυτικοί – διευκρινιστικοί, πρόσχαροι, να χρησιμοποιούν εκφράσεις που γίνονται εύκολα αντιληπτές, χιούμορ, παρότρυνση για συμμετοχή, ενσυναίσθηση.

Οι εκπαιδευτές και οι εισηγητές που εκπροσωπούν το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποχρεούνται να είναι ακριβής στην ώρα έναρξης της εκπαίδευσης, να έχουν προετοιμάσει τον χώρο έγκαιρα ή τα μέσα και το υλικό που θα χρησιμοποιήσουν και σε περίπτωση δια ζώσης εκπαίδευσης, να έχουν μεριμνήσει για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου έκτακτου περιστατικού υγείας.

Οι εκπαιδευτές και οι εισηγητές που εκπροσωπούν το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται εντός της τάξης (είτε διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης, είτε δια ζώσης εκπαίδευσης) μόνον στην παράδοση του δικού τους μαθήματος και όχι στην παράδοση μαθημάτων από άλλους συναδέλφους λειτουργούς εκπαίδευσης, διευκολύνοντας στην ομαλή και αρμονική εκπαιδευτική διαδικασία, αποφορτίζοντας ψυχολογικά τον διδάσκων, από την αίσθηση της επιτήρησης ή / και της αξιολόγησης από τρίτους.

Οι εκπαιδευτές και οι εισηγητές που εκπροσωπούν το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποχρεούνται να μην υποβάλλουν σε επικίνδυνες δεξιότητες ή δράσεις τους εκπαιδευόμενους, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα του εκπαιδευτικού προγράμματος ή της διδακτέας ύλης που διδάσκεται ή δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική διδακτέα ύλη που έχει κατατεθεί. Εάν κρίνεται απαραίτητο, εκπαιδευτής ή εισηγητής να υποβάλλει τους εκπαιδευόμενους σε εφαρμογή νέας δεξιότητας που δεν είναι γνωστοποιημένη αλλά θα ωφελήσει τους εκπαιδευόμενους, πρέπει να έχει την έγκριση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Οι εκπαιδευτές και οι εισηγητές που εκπροσωπούν το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να κατανοήσει την θεωρητική γνώση ή την πρακτική δεξιότητα στον βαθμό που του επιτρέπει για να ολοκληρώσει επιτυχώς.

Οι εκπαιδευτές και οι εισηγητές που εκπροσωπούν το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποβάλλονται σε διαρκή αξιολόγηση από την Διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και από τους εκπαιδευόμενους. Η συνεργασία μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή, εάν κριθεί ότι θέτει σε κίνδυνο, το κύρος, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.Κ.Α και των εκπαιδευομένων.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι όταν συμμετέχουν σε δια ζώσης εκπαίδευση, είτε θεωρητική, είτε πρακτική, υποχρεούνται να τηρούν αυστηρώς τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για την δημόσια εκπαίδευση. Η ευθύνη είναι κοινή και ίδια για όλους.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι όταν συμμετέχουν σε δια ζώσης εκπαίδευση, είτε θεωρητική, είτε πρακτική, υποχρεούνται να έχουν επιμεληθεί σχολαστικά την προσωπική τους υγιεινή.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να έχουν μελετήσει και αποδεχθεί τον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Τούτο, αποτελεί προαπαιτούμενο και εκ των βασικών υποχρεώσεων κάθε συνεργαζόμενου με το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., μέρος.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ενθαρρύνει την συμμετοχή στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά του προγράμματα, όλων των ενδιαφερομένων, επαγγελματιών, εθελοντών, πολιτών, χωρίς καμία διάκριση.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία των εκπαιδευτών και εισηγητών του για ανάπτυξη και διάθεση νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. προάγει την καινοτομία και την αριστεία στην εκπαίδευση και ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων ιδεών ή νέων μεθόδων εντός υγιούς περιβάλλοντος που καλλιεργεί την συνεργατικότητα και την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες συνεργασίας με τους αρίστους λειτουργούς κάθε επαγγελματικού χώρου, οι οποίοι διακρίνονται εκτός των τυπικών τους προσόντων και για την ευφυΐα τους, την οξυδέρκειά τους, την αποτελεσματική αντίδρασή τους σε καταστάσεις κρίσεων, την ηγετική τους φυσιογνωμία.

Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. προωθεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε όλα τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά του προγράμματα, ενθαρρύνοντας διαρκώς την εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευομένων στην ροή της εκπαίδευσης. Τους προσφέρει ένα υγιές πλαίσιο αυθεντικής επικοινωνίας επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους την συλλογική σκέψη και δράση και την μεταξύ τους καθοδήγηση, ενώ καλλιεργεί τις αξίες και τις δεξιότητες της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας και της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη κοινού στόχου. Μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. συμβάλει στην διαμόρφωση λειτουργών υψηλών επαγγελματικών προτύπων, με συγκροτημένη ατομική και κοινωνική ταυτότητα, με δημοκρατικό ήθος αλλά και με κριτική σκέψη και ηθική και γνωστική αυτονομία.