Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητέ επισκέπτη καλώς ήρθατε στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.). Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που αναλύονται κατωτέρω, προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας του ιστοτόπου, να περιηγηθείτε με ασφάλεια και να εξυπηρετηθείτε ή / και να συνεργαστείτε με τις υπηρεσίες μας όσο το δυνατόν καλύτερα και γρηγορότερα.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «www.hellenicinstitute.gr» (o Ιστότοπος). Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του www.hellenicinstitute.gr.

1.2. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) είναι ο διαχειριστής του ιστοτόπου (ο Διαχειριστής) και δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί ολικώς ή μερικώς τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης ή και να διαμορφώνει ειδικούς ή συμπληρωματικούς - πρόσθετους όρους χρήσης για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του ιστοτόπου, για τους οποίους ο χρήστης θα ενημερώνεται πριν την είσοδό του στο εν λόγω τμήμα ή πριν τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

1.3. Οι γενικοί όροι χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί - πρόσθετοι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στον διαχειριστή και στον χρήστη / επισκέπτη του εν λόγω ιστοτόπου.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Ο επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου έχει την υποχρέωση να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και του περιεχομένου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει / υποχρεούται να μην κάνει χρήση τους και να εξέλθει άμεσα. Οι γενικοί όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου.

2.2. Οι χρήστες - επισκέπτες - πλοηγούμενοι στον ιστότοπο ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτού τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους εν λόγω όρους χρήσης. Επισημαίνεται ότι η χρήση του παρόντος ιστοτόπου και του περιεχομένου του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών / επισκεπτών / πλοηγούμενων.

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ HELLENICINSTITUTE.GR

3.1. Ρητώς απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστοτόπου με σκοπό: α) την παράνομη δραστηριότητα, β) την παραβίαση διεθνών και εθνικών νόμων, ρυθμίσεων και κανόνων, γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή του ιστοτόπου, των συνεργατών, των αρθρογράφων, των μελών, των προμηθευτών, των διαφημιζομένων ή τρίτων, δ) την προσκόμιση παραπλανητικών ή δόλιων πληροφοριών, ε) την προσβολή, δυσφήμηση, παρενόχληση, βλάβη ή διάκριση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη σωματική ή την διανοητική αναπηρία, στ) τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων του διαχειριστή, των μελών, των συνεργατών ή τρίτων, ζ) την αποστολή spam, phish, pharm ή την αποστολή ιών ή κακόβουλων κωδίκων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τη ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου του διαδικτύου, η) την άσεμνη ή ανήθικη δραστηριότητα, θ) την εγκληματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

3.2. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα και απροειδοποίητα την πρόσβαση χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενου στον παρόντα ιστότοπο, ο οποίος παραβιάζει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω απαγορεύσεις. Εάν παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικούς συνδέσμους ή εξωτερικό περιεχόμενο μέσω του παρόντος ιστοτόπου, ο διαχειριστής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τις λοιπές λειτουργίες των εξωτερικών αυτών συνδέσμων.

3.3. Οι χρήστες / επισκέπτες / πλοηγούμενοι οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε άλλο κανόνα δικαίου ή / και πρακτική ή / και διαδικασία η οποία έχει ορισθεί και έχει τεθεί σε ισχύ από τον διαχειριστή.

3.4. Ο χρήστης / επισκέπτης πλοηγούμενος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημίες που μπορεί να προκληθούν στον παρόντα ιστότοπο ή σε τρίτους, ανεξαρτήτως της αιτίας, του είδους και του ονόματος αυτών, όταν οι ζημίες προκύπτουν ως συνέπεια, άμεση ή έμμεση, από τη μη τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) λαμβάνει όλα τα εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται στην εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4.2. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στο www.hellenicinstitute.gr θα επεξεργάζονται νομίμως και αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαχειριστή, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

4.3 Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας περιγράφονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.).

4.4. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.), πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.hellenicinstitute.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε για την τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματά σας.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Πολιτική Απορρήτου Η ασφάλεια των στοιχείων που μας παρέχουν οι χρήστες, οι επισκέπτες, οι πλοηγούμενοι αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε να διαχειριζόμαστε τα στοιχεία αυτά με ασφάλεια, σεβασμό και υψηλό επαγγελματικό φρόνημα. Με αφορμή τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, θα θέλαμε να λάβετε υπόψιν σας τα παρακάτω:

5.2. Συλλογή δεδομένων Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με ιδιαίτερη προσοχή, από την ημέρα της εγγραφής σας στον ιστότοπό μας ή / και την δήλωση συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας ή / και την εγγραφή σας στο newsletter μας ή / και την συμμετοχή σας σε άλλη δράση / παροχή υπηρεσίας μας / αγοράς προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψιν κάθε τροποποίησή τους από μέρους σας.

5.3. Επεξεργασία δεδομένων Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μόνο για τις απαραίτητες εργασίες μας, όπως η εγγραφή σας στο μητρώο μελών, η κατοχύρωση της συμμετοχής σας, η αποστολή των πιστοποιητικών εκπαίδευσης, η αποστολή οικονομικών παραστατικών, η αποστολή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μας, η ενημέρωσή σας για εκπαιδεύσεις, δράσεις, επιχειρήσεις, η εκπόνηση στατιστικών στοιχείων με σκοπό την καλύτερη και πιο στοχευμένη παροχή υπηρεσιών, κλπ, με βάση τις ανάγκες σας.

5.4. Χρόνος διατήρησης δεδομένων Τα δεδομένα κάθε χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενου, διατηρούνται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) για όσο χρόνο παραμένει ενεργός ο λογαριασμός του ή μέχρι να προβεί ο ίδιος σε κάποια απενεργοποίησή του ή μέχρι ο ίδιος να ειδοποιήσει εγγράφως για την οριστική διαγραφή τους.

5.5. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) αποτελεί τον Υπεύθυνος Φορέα της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με σκοπό τα στοιχεία να είναι πάντα ασφαλή. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και από τυχόν τρίτους συνεργάτες του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) προκειμένου να σας παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης.

5.6. Δικαιώματα χρηστών / επισκεπτών / πλοηγούμενων Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να τροποποιείτε τα δεδομένα σας, να αιτηθείτε αντίγραφο αυτών που διατηρούνται στα αρχεία μας, να ζητήσετε να μην λαμβάνετε πλέον επικοινωνία από εμάς ή να διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σας.

5.7. Τα δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά ουδέποτε θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε εκτός του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) των συνεργαζόμενων εταιρειών αυτού ή άλλων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης στους χρήστες, στους επισκέπτες, στους πλοηγούμενους. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή όσο απαιτείται από το νόμο. Αυτές οι πληροφορίες θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την Οδηγία 2016/679 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που ψηφίστηκαν ακολούθως με την Οδηγία.

5.8. Με την υποβολή των στοιχείων σας, χρηστών / επισκεπτών / πλοηγούμενων, συγκατατίθεστε με τη χρήση εκείνων των πληροφοριών όπως καθορίζεται σε αυτήν την πολιτική. Εάν αλλάξουμε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα ανακοινώσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, και θα τοποθετήσουμε τις ειδοποιήσεις σε άλλες σελίδες του ιστοτόπου έτσι, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι η συνέχεια της χρήσης του ιστοτόπου www.hellenicinstitute.gr δηλώνει ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

6.1. Η ιστοσελίδα www.hellenicinstitute.gr χρησιμοποιεί “cookies”, που είναι μικρές ποσότητες πληροφοριών που αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) διαδικτύου μπορούν να ρυθμιστούν για να σας ειδοποιούν όταν λαμβάνετε ένα “cookie” (γεγονός που σας επιτρέπει να αποφασίσετε εάν πρέπει ή όχι να το δεχτείτε) ή για να απορρίψετε όλα τα “cookies”. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα “cookies” από τον ιστότοπο αυτό, ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς.

6.2. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει τον browser σας για να την απόρριψη των “cookies”, το σύστημά μας θα διανείμει τα “cookies” στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε αυτό τον ιστότοπο. Τα “cookies” σας διευκολύνουν να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια των μελλοντικών επισκέψεων σας, παραδείγματος χάριν, μειώνοντας το πλήθος των στοιχείων που πρέπει να εισαχθούν, εάν μας τα έχετε δώσει προηγουμένως. Μας επιτρέπουν επίσης να ελέγξουμε τη χρήση του ιστοτόπου και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό του για εσάς.

7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

7.1. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες / επισκέπτες / πλοηγούμενους που είτε είναι μέλη του, είτε δεν είναι αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις, επιχειρήσεις, χρήση υπηρεσιών, αγοράς προϊόντων και λοιπές δράσεις του, να πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας του, για την ανανέωση της συνδρομής τους ή / και την εγγραφή τους αντίστοιχα στις εκπαιδεύσεις ή στις λοιπές δράσεις ή / και αγορά προϊόντων, κλπ.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εν λόγω οικονομικών συναλλαγών αυτών μέσω διαδικτύου θα ζητηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο στάδιο της οικονομικής συναλλαγής των μελών ή των μη μελών, θα πρέπει να καταχωρηθούν τα εξής:

 • i. Το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός και το όνομα μηρός
 • ii. Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η πλήρης διεύθυνση κατοικίας
 • iii. Το ταυτοποιημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • iv. Ο αριθμός ταυτότητος, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή
 • v. Τα στοιχεία του διαβατηρίου (σε περίπτωση μη ύπαρξης ταυτότητος)
 • vi. Ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο συναλλασσόμενος
 • vii. Το αντικείμενο της συναλλαγής
 • viii. Ο χρόνος της συναλλαγής και το είδος της
 • ix. Τα στοιχεία της κάρτας του, δηλαδή το είδος (Mastercard, Visa, Visa Electron), ο αριθμός της κάρτας, ο μήνας και έτος λήξης της ισχύος της και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της.
 • x. Ο αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC).
 • xi. Ο τρόπος αποστολής του παραστατικού. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. αποστέλλει όλα τα παραστατικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο. Εφόσον επιλεγεί από τον χρήστη ταχυδρομική αποστολή, η χρέωση δεν βαρύνει τον παραλήπτη και η αποστολή γίνεται αποκλειστικά με απλό ταχυδρομείο εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών.

7.2. Οι ανωτέρω οικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου γίνονται με γνώμονα τον Νόμο 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή για αγορές από απόσταση.

7.3. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής συναλλαγής, παρέχει στον χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενο που επιθυμεί να λάβει ή να συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις, δράσεις, χρήση υπηρεσιών, συμμετοχή σε επιχειρήσεις, αγορά προϊόντων, κ.α. την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της επιτυχούς οικονομικής συναλλαγής και της πρόσβασης στον αντίστοιχο τομέα, π.χ. εγγραφή στο μητρώο μελών ή εγγραφή σε εκπαίδευση ή πρόσβαση σε διαδικτυακό μάθημα, κλπ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επιτυχή οικονομική συναλλαγή.

7.4. Ο τρόπος πληρωμής που διαθέτει το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. για τις εν λόγω ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι ο παρακάτω:

 • α) με μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό,
 • β) με κατάθεση από τραπεζικό κατάστημα σε τραπεζικό λογαριασμό,
 • γ) με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (η χρέωση της κάρτας γίνεται εφόσον αυτή εγκριθεί από το συμβεβλημένο πιστωτικό ίδρυμα),
 • δ) άλλο που το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. θα καθιερώσει και δεν αναφέρεται στο παρόν

7.5. Ο χρήστης για την πραγματοποίηση των ανωτέρω οικονομικών συναλλαγών οδηγείται σε ασφαλή ιστοσελίδα της συμβεβλημένης τράπεζας, διασυνδεδεμένη με τον διαδικτυακό ιστότοπο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της πληρωμής του αντιτίμου της συναλλαγής, όπου καταχωρεί τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω στον όρο 7.1. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) υποχρεούται να καθιστά εμφανές στον χρήστη ότι εισέρχεται σε ιστοσελίδες της συμβεβλημένης τράπεζας.

7.6. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες, συμβατές με το σύστημα της τράπεζας, ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirusprograms, antispywear, firewalls κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση δεν θα αποθηκεύει σε αυτόν μη αναγνωρισμένα προγράμματα ή προγράμματα άνευ νομίμου αδείας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

7.7. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) και οιοσδήποτε τρίτος, υπάλληλος, συνεργάτης ή άλλο συνδεόμενο πρόσωπο ή εταιρεία που τυχόν έχει νόμιμα πρόσβαση, υποχρεούται να καταστρέφει τα έντυπα στα οποία του αποστέλλονται οι κωδικοί πρόσβασης στις ασφαλείς ιστοσελίδες της τράπεζας, να μην τους αναγράφει ούτε συγκεκαλυμμένα σε άλλο μέσο, να τους απομνημονεύσει και να λάβει κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Η φύλαξη των κωδικών πρόσβασης σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αποτελεί βαριά αμέλεια εκ μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.).

7.8. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) και οιοσδήποτε τρίτος, υπάλληλος, συνεργάτης ή άλλο συνδεόμενο πρόσωπο ή εταιρεία που τυχόν έχει νόμιμα πρόσβαση, απαγορεύεται να αποθηκεύει είτε ηλεκτρονικά, είτε εγγράφως, στοιχεία που σχετίζονται με την CVV/VISA ή CVC/MC της κάρτας του χρήστη.

7.9. Εφόσον εγκριθεί από την τράπεζα η χρέωση της κάρτας, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. με δική του επιμέλεια, κίνδυνο, έξοδα και ευθύνη θα αποστέλλει στον χρήστη το εκδοθέν παραστατικό κατά τον επιλεγέντα τρόπο, π.χ. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έντυπα μέσω απλού ταχυδρομείου. Εάν η αποστολή γίνεται ταχυδρομικά κατ’ επιλογήν του χρήστη, θα αποστέλλεται με απλό ταχυδρομείο χωρίς χρέωση του παραλήπτη. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) οφείλει να αποστέλλει το παραστατικό εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της οικονομικής συναλλαγής.

7.10. Εάν για εξωτερικούς λόγους / παράγοντες το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) αδυνατεί να ολοκληρώσει τη συναλλαγή που έχει πληρωθεί, θα επικοινωνήσει με το χρήστη εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό να τον ενημερώσει για την καθυστέρηση και για τη δυνατότητά του να υπαναχωρήσει, εφαρμοζομένης της σχετικής κατά τα ανωτέρω αναφερθείσας διάταξης. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργείται εκτός της δικής του υπαιτιότητας.

7.11. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.), αναγνωρίζει ότι στις ανωτέρω οικονομικές συναλλαγές από απόσταση ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιτυχούς συναλλαγής, αν δεν συμφωνήθηκε μακρότερη προθεσμία, αποκλειομένης της επιβάρυνσής του με οιαδήποτε δαπάνη και μόνον εάν ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος δεν έκανε χρήση των παροχών ή / και υπηρεσιών του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., δηλαδή μόνον εάν δεν παραχωρήθηκε στον χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενο, εκπαιδευτικό υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ή εξοπλισμός ή άλλα αγαθά ή υπηρεσίες που διαθέτει για τα μέλη του, τους χρήστες, τους εκπαιδευόμενους, τους συνεργάτες, κλπ. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη και σαφή ενημέρωση, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω συστημένης επιστολής, στα στοιχεία της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον χρήστη ποσά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης, πλην της διαφοροποίησης που αναφέρεται στον όρο 7.14.

7.12. Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) προβαίνει στην προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος χρησιμοποίησε για την αρχική οικονομική συναλλαγή, εκτός κι αν ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο ίδιος με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

 

7.13. Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) σε περίπτωση που χρησιμοποιεί και άλλες διαδικασίες πληρωμής πέραν αυτών που κατονομάζονται στον όρο 7.4., δεσμεύεται ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης του χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενου εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, θα έχουν ισχύ όλοι οι ανωτέρω προβλεπόμενοι όροι επιστροφής των καταβληθέντων από την αντίστοιχη οικονομική συναλλαγή, πλην της διαφοροποίησης που αναφέρεται στον όρο 7.14.

7.14. Σε περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος των παροχών και υπηρεσιών του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. έχει ήδη λάβει υπηρεσίες ή / και εξοπλισμό ή / και υλικό σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή / και ψηφιακή ή / και άυλη π.χ. παροχής συμβουλών ή / και οδηγιών στρατηγικού χαρακτήρα ή / και ζωτικής σημασίας, δια ζώσης ή / και τηλεφωνικά) πνευματικής ιδιοκτησίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ή / και έχει λάβει αγαθά / προϊόντα με οιονδήποτε τρόπο αποκλειστικής ή μη διάθεσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., τότε σε περίπτωση υπαναχώρησης δεν επιστρέφονται τα χρήματα.

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8.1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενο η δήλωση των πραγματικών του στοιχείων ή / και επιπλέον στοιχείων, ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά του προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς τον ιστότοπο.

8.2. Ο ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των επικοινωνιών, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

9.1. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται αποκλειστικά και μόνον για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή η δημόσια έκθεσή του, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους σκοπούς, ούτε δικαιολογείται αμέλεια ή άγνοια των νομικών διατάξεων προστασίας.

9.2 Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και χωρίς να θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής, βιομηχανικής και άλλης ιδιοκτησίας.

9.3 Τα τυχόν προϊόντα, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και φέρουν τα σήματα και τα λογότυπα του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) αποτελούν δική του πνευματική ιδιοκτησία και δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η εμπορική ή άλλη διάθεσή τους.

9.4 Τα τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) και φέρουν τα σήματα και τα λογότυπα αντίστοιχων συνεργαζόμενων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εταιρειών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, κλπ, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η εμπορική ή άλλη διάθεσή τους, εκτός και αναγράφεται διαφορετικά.

9.5. Επίσης, είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που ο ιστότοπος παρέχει στους χρήστες / επισκέπτες / πλοηγούμενους την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τυχόν ανάρτηση ή / και δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Ο διαχειριστής δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του περιεχομένου, των δεδομένων και της εργασίας του , καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων), να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες / επισκέπτες / πλοηγούμενους στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε περίπτωση που το www.hellenicinstitute.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενου, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενου ή απέναντι σε άλλους τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έλκουν δικαιώματα από τον χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενο για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από χρήστες / επισκέπτες / πλοηγούμενους του διαδικτυακού μας ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή / και τη χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου ή / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

10.2. Ο διαχειριστής και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του www.hellenicinstitute.gr, χωρίς όμως να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή οι λειτουργίες των εξυπηρετητών / διακομιστών (server) του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλες επιθέσεις, αστοχίες υλικών ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

10.3. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης του διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, περιορίζεται και αποκλείει την ευθύνη του διαχειριστή για ζημίες οποιασδήποτε μορφής κι αν προκύψουν, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν.

11. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

11.1 Εάν είστε ηλικίας δεκαέξι ετών (16) και κάτω, πρέπει υποχρεωτικά να ζητήσετε την άδεια ενός γονέα ή ενός κηδεμόνα πριν:

 • • Καταχωρήσετε τα στοιχεία σας για εγγραφή ή άλλη δράση
 • • Παραγγείλετε προϊόντα, αγαθά ή υπηρεσίες
 • • Στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ιστότοπο του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ή μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οτιδήποτε
 • • Πραγματοποιήσετε πληρωμή υπηρεσιών, αγαθών, προϊόντων
 • • Συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε εκπαίδευση, δράση, επιχείρηση, διαγωνισμό, κλπ

11.2 Εάν παρ’ όλες τις επισημάνσεις μας συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) θεωρούμε ότι επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει την άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα για να το κάνετε.

12. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

12.1. Το www.hellenicinstitute.gr διαθέτει διάφορα εργαλεία που επιτρέπουν την εγγραφή και φύλαξη πληροφοριών. Ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος, θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών του πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

12.2. Εξουσιοδοτείτε το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον λειτουργικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας να εκπέμπει, να ελέγχει, να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στα πλαίσια λειτουργίας του ιστοτόπου και μόνον. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, δική σας ή τρίτων καθώς και για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών που λαμβάνονται με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων και υπηρεσιών του.

13. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

13.1. Ορισμένες από τις επιμέρους ιστοσελίδες του ιστοτόπου του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους ή / και χορηγίες και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές.

13.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης και των χορηγιών από τον διαχειριστή του ιστοτόπου αναφορικά με το περιεχόμενό του υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

13.3. Ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο διαχειριστής μπορεί να τοποθετεί ή / και να προβάλλει διαφημίσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου ιστοτόπου.

13.4. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες / πλοηγούμενους μέσω του ιστοτόπου, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών / πλοηγούμενων να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

14. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

14.1. Ο ιστότοπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους ο διαχειριστής δεν ελέγχει. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού ιστοτόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενο μέσω συνδέσμων, links ή banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων / λειτουργιών, ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών ιστοτόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες.

14.2. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι ο διαχειριστής του www.hellenicinstitute.gr συμφωνεί, προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών ιστοτόπων και ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι χρήστες / επισκέπτες / πλοηγούμενοι στις οποίες ο παρόν διαδικτυακός ιστότοπος συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

14.3. Ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών ιστοτόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού ή υπηρεσίας που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς ιστοτόπους ή πηγές.

15. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

15.1. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενο και τον διαχειριστή του www.hellenicinstitute.gr και διέπουν τη χρήση του εν λόγω ιστοτόπου από τον χρήστη / επισκέπτη / πλοηγούμενο.

15.2. Ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο διαχειριστής μπορεί να του παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των όρων χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων.

15.3. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από τον διαχειριστή, είτε μια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

15.4. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας πρόβλεψης των παρόντων όρων χρήσης ο χρήστης / επισκέπτης / πλοηγούμενος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από τον διαχειριστή, ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι όροι χρήσης της παρούσας δεν επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί.

16. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη /επισκέπτη / πλοηγούμενου οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό του τόπο, χωρίς αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε αξίωση ευθύνης.

17. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία καθώς και από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 στο βαθμό που αφορούν και παραπέμπουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

18. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης αναθεωρήθηκαν στις 05.05.2020 και διέπουν τον παρόντα ιστότοπο έως την κοινοποίηση νεότερης αναθεώρησης.

19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, αποσύρει ή τροποποιήσει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και χωρίς αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε αξίωση ευθύνης.

20. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε απορία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.), Hellenic Crisis and Disaster Management Institute (H.C.D.M.I.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο info@hellenicinstitute.gr . Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. καταβάλλει προσπάθειες να απαντά σε κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.