Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ως οργανισμός υπηρεσιών εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης, κοινωνικής αρωγής και προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και ως πάροχος επιχειρήσεων διάσωσης και αντιμετώπισης καταστροφών δεσμεύεται από τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής ηθικής συμπεριφοράς και αποδέχεται να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί τα μέλη του να συμμορφώνονται με τον παρόν Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους ως εγκεκριμένα, εγγεγραμμένα μέλη του.

Επομένως, η αποδοχή του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, είναι υποχρεωτική για κάθε υποψήφιο προς πιστοποίηση μέλος.

Επαγγελματισμός

Δεσμεύομαι να διατηρώ πάντοτε ακεραιότητα χαρακτήρα, αξιοπιστία και υψηλή επαγγελματική συμπεριφορά στον χώρο των επιχειρήσεων, της εργασίας μου ή της συνεργασίας μου με άλλα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., με κρατικούς λειτουργούς, επαγγελματίες, εθελοντές, πολίτες, εταιρείες, φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Δεσμεύομαι να παρέχω τις υπηρεσίες μου και να εκτελώ τα καθήκοντά μου με υπευθυνότητα, εγρήγορση, επιστημονική επάρκεια, ασφάλεια, διαφάνεια, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, εργαλεία ή μεθόδους που θα έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα για τους ωφελούμενους.

Δεσμεύομαι να μην κάνω καμία διάκριση στις υπηρεσίες που θα προσφέρω ή στα καθήκοντα που θα εκτελώ, ούτε να μεροληπτώ υπέρ μιας ιδέας, αντίληψης, ομάδας ανθρώπων, συμφέροντος, πλην της διάκρισης του βαθμού επείγοντος της παροχής υπηρεσιών ή της διάκρισης του βαθμού ανάγκης των ανθρώπων.

Δεσμεύομαι να παραμένω ουδέτερος και να μην εμπλέκομαι σε αντιπαραθέσεις που αφορούν πεποιθήσεις πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικής καταγωγής, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, κ.α., ούτε να εκφράζω πεποιθήσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου που δύναται να βλάψουν συνανθρώπους μου, το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., τρίτους.

Δεσμεύομαι να προστατεύω σε προτεραιότητα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, να σέβομαι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών.

Δεσμεύομαι να μην προκαλώ με οποιονδήποτε τρόπο αντιπαράθεση λόγω συναισθημάτων ή πεποιθήσεων και να μην αντιμετωπίζω άδικα ή μη επαγγελματικά, οποιονδήποτε συνάδελφο, συνεργάτη, επαγγελματία, εθελοντή, πολίτη, κρατικό λειτουργό, νομική οντότητα, οπουδήποτε.

Δεσμεύομαι να είμαι ειλικρινής στις επαγγελματικές μου συνεργασίες και συναλλαγές και να αναγνωρίζω και να αναφέρω τυχόν λάθη μου, για την αποφυγή παρόμοιων και για την πρόληψη επιδείνωσης της βλάβης.

Δεσμεύομαι να αποφεύγω τις προκαταλήψεις και όπου είναι δυνατόν σύγκρουση συμφερόντων. Όταν ζητείται η συμβουλή μου ή η συμμετοχή μου και υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, είμαι υποχρεωμένος να το δηλώσω ευθέως και να ζητήσω να απομακρυνθώ.

Δεσμεύομαι να μην αναλαμβάνω καθήκοντα ή εργασίες που δεν έχω τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες για να εκτελέσω και που μπορεί να βλάψω ανεπανόρθωτα συνανθρώπους, επιχειρήσεις, περιβάλλον και καταστάσεις.

Δεσμεύομαι να διατηρώ σε αρίστη κατάσταση και λειτουργικότητα όλα τα υλικά, τα μέσα και τις υπηρεσίες που το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. μου παραχωρεί για την εκτέλεση των καθηκόντων μου ή την παροχή των υπηρεσιών μου, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας και των άυλων αγαθών και υπηρεσιών.

Εμπιστευτικότητα

Δεσμεύομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη να διατηρώ πάντοτε τον υψηλότερο βαθμό εμπιστευτικότητας για οποιαδήποτε πληροφορία, γνώση, υλικό, δράση, σχεδιασμό, στρατηγική, επιχείρηση, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητες υπηρεσιακές πληροφορίες, πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, τεχνολογία, καινοτομία, τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση μου με οποιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια της ιδιαίτερης επιχειρηματικής, επιχειρησιακής και συνεργατικής δραστηριότητάς μου με το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Δεσμεύομαι και αποδέχομαι ότι δεν θα χρησιμοποιήσω προς ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου, ούτε θα αποκαλύψω προς ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου, τις πηγές, τις πληροφορίες, τις τεχνολογίες, τα σχέδια, την στρατηγική και τα δεδομένα που μου έχουν διατεθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η αποκάλυψη ή / και η χρησιμοποίηση των οποίων θα εκθέσουν ή θα θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., τους σκοπούς, τις καινοτομίες, το έργο του, την βιωσιμότητά του και τους ωφελούμενους.

Δεσμεύομαι και αναγνωρίζω ότι η παραβίαση από μέρους μου της εμπιστευτικότητας, έμμεσα ή άμεσα, εγείρει από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. νομικές και οικονομικές αξιώσεις, για την ανάκτηση των απωλειών εσόδων, φήμης, κερδών, διακρίσεων, καινοτομιών, μεριδίου αγοράς και κάθε άλλης απώλειας που υπέστη εξαιτίας της εν λόγω παραβίασης.

Ηθική Ευθύνη

Δεσμεύομαι να εργάζομαι για να οικοδομήσω έναν πιο υγιή και ασφαλή χώρο εργασίας και διαβίωσης για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις.

Δεσμεύομαι να πράττω το καλύτερο δυνατόν για την δημόσια ασφάλεια, υγεία και πολιτική προστασία.

Δεσμεύομαι να λαμβάνω αποφάσεις ψύχραιμα, νηφάλια και με ασφάλεια για εμένα, για τους συνεργάτες μου, για τους ανθρώπους γύρω μου, τα αγαθά και τις υπηρεσίες και να μην τους εκθέτω ποτέ σε αναίτιους και ανεξέλεγκτους κινδύνους.

 Δεσμεύομαι να αξιολογώ αντικειμενικά και δίκαια κάθε προσπάθεια και αποτέλεσμα συνεργάτη μου ή τρίτου και να επαινώ κάθε καλή συνεισφορά. Ομοίως, εάν αντιληφθώ κακή πρόθεση ή δόλο από οποιονδήποτε, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου ή την παροχή των υπηρεσιών μου, οφείλω να το αναφέρω εμπιστευτικά και τεκμηριωμένα, αντικειμενικά και δίκαια, στην διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

 Δεσμεύομαι με το παράδειγμά μου, να αποτελέσω πρότυπο υψηλής επαγγελματικής συμπεριφοράς.

 Δεσμεύομαι να υποστηρίζω κάθε συνάδελφό μου και κάθε συνεργάτη μου, επαγγελματία ή εθελοντή ή πολίτη στο έργο του και στην ανάπτυξη των επαγγελματικών του και επιχειρησιακών του δεξιοτήτων.

 Δεσμεύομαι και αναγνωρίζω ότι δεν υποκαθιστώ το έργο των αρμοδίων κρατικών λειτουργών ή υπηρεσιών, αλλά εργάζομαι επικουρικά και στο πλάι τους, με τον ίδιο βαθμό υπευθυνότητας και επαγγελματισμού.

Δεσμεύομαι και αποδέχομαι κάθε αντικειμενική κριτική ή / και αξιολόγηση για το έργο μου και την συνεισφορά μου, από τα αρμόδια στελέχη διοίκησης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Δεσμεύομαι να πράττω το καλύτερο δυνατόν για να αυξήσω την επιχειρησιακή ικανότητα, το κύρος και την αξιοπιστία του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Δεσμεύομαι να μην αποδέχομαι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρηματισμό ή δωροδοκία, και να μην καρπώνομαι οποιοδήποτε όφελος από παράνομη δραστηριότητα ή από πνευματική ιδιοκτησία ή εργασία άλλου.

Δεσμεύομαι να μην διαδίδω και να μην κοινοποιώ σκόπιμα ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, δεδομένα ή ειδήσεις που ενδέχεται να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την εκτέλεση των καθηκόντων μου, την συνεργασία μου με το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., τους συναδέλφους ή / και συνεργάτες μου, τους πολίτες, την φήμη, το κύρος, την αξιοπιστία και την βιωσιμότητα του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Δεσμεύομαι να μην προκαλέσω ούτε να εμπλακώ σε καμία μορφή κατάχρησης εξουσίας, εκφοβισμού, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Δεσμεύομαι να μην προβαίνω για οποιονδήποτε λόγο σε δημόσιες ενημερώσεις ή δημόσιες τοποθετήσεις, υποθέσεων, επιχειρήσεων, δράσεων, συνεργασιών, κ.α. που αναλαμβάνει ή διαχειρίζεται το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., εννοώντας ή υπονοώντας ότι εκπροσωπώ το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., εκτός και έχω γραπτή άδεια από την διοίκηση.

Δεσμεύομαι να μην χρησιμοποιώ την πιστοποίησή μου από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. με παράνομο ή παραπλανητικό τρόπο ο οποίος θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον οργανισμό και αναγνωρίζω ότι ο οργανισμός που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό μου ως μέλος, είναι ο μοναδικός κάτοχος αυτού.

Υπευθυνότητα Συνεργασίας

Δεσμεύομαι να συνεργάζομαι με ειλικρίνεια και εντιμότητα, με αξιοκρατία και δικαιοσύνη, με τα άλλα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξασφαλίζοντας την μέγιστη αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων μου ή στην παροχή των υπηρεσιών μου.

Δεσμεύομαι να συνεργάζομαι με διαφάνεια, με δυνατότητα επαλήθευσης όπου απαιτείται ή όπου ζητείται από την διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και να παρέχω αληθινή λογοδοσία απαλλαγμένη από υπερβολές ή παραπλανητικά στοιχεία.

Δεσμεύομαι σε κάθε συνεργασία μου να είμαι ευγενικός στην ομιλία και στην συμπεριφορά, ειλικρινής στις πληροφορίες και στα στοιχεία που παραθέτω, πρόθυμος στην συνεργασία και στην ανάληψη δράσης, σεβαστικός στην προσωπικότητα και διαφορετικότητα του άλλου, υπομονετικός στην κατάσταση την οποία διαχειρίζομαι, ανεκτικός στις δυσκολίες και κακουχίες των δράσεων.

Δεσμεύομαι ως μέλος του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και ως υπεύθυνος κρατικός λειτουργός, επαγγελματίας, εθελοντής, πολίτης, να προτείνω και να ενθαρρύνω την σύνταξη και υιοθέτηση συμπληρωματικής πολιτικής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Δεσμεύομαι και αναγνωρίζω ότι όλα τα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. είναι ισότιμα, ισάξια και ισόκυρα μεταξύ τους και καμία προνομιακή ή άλλη μεταχείριση δεν θα πράξω σε βάρος άλλου μέλους, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων μου ή της παροχής των υπηρεσιών μου.

Δεσμεύομαι να μην κατακρίνω ή σχολιάζω δυσμενώς ή επιπλήττω δημόσια, συναδέλφους ή συνεργάτες μου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή κρατικούς λειτουργούς ή άλλους επαγγελματίες ή εθελοντές άλλων εθελοντικών οργανώσεων, αλλά, σε περίπτωση λάθους ή άστοχης ενέργειας ή δόλιας πράξης, να το αναφέρω άμεσα στην διοίκηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Νομοθεσία και Πολιτική

Δεσμεύομαι να συμμορφώνομαι και να ενεργώ για την εκτέλεση των καθηκόντων μου, σύμφωνα με τις εγκυκλίους και την πολιτική του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και πάντοτε στα νόμιμα πλαίσια.

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

Δεσμεύομαι να διατηρώ επικαιροποιημένες τις γνώσεις και τις ικανότητές μου που σχετίζονται με τα καθήκοντά μου, σε υψηλό και αποτελεσματικό επίπεδο και να μοιράζομαι τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου προς όφελος της κοινωνίας.