Δικαιώματα των Μελών

Τα μέλη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, δικαιούνται:

Να απολαύουν ισότιμα και αξιοκρατικά τα ωφελήματα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Να έχουν πρώτη προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων εργασίας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.Κ.Α. εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα που κάθε φορά θα δημοσιοποιούνται και σε περίπτωση ισοψηφίας με εξωτερικό υποψήφιο να προωθείται αναντίρρητα το μέλος του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Να αποχωρούν, έπειτα από έγγραφη και μόνον ενημέρωση προς το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Να συναντούν σε προσωπικό ραντεβού τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και να του θέτουν προς συζήτηση οποιασδήποτε φύσεως ζήτημα

Να στελεχώνουν τιμητικά και χωρίς αμοιβή τα ανώτερα συμβουλευτικά όργανα του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. όταν αυτά προκηρύσσονται δημόσια, με ανάθεση έργου και καθορισμό χρόνου υλοποίησης

Να ενημερώνονται διαρκώς για τις δράσεις, τις επιχειρήσεις, τις εκπαιδεύσεις, τις συνεργασίες του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και να λαμβάνουν μέρος με προτεραιότητα

Να εισηγούνται ζητήματα που άπτονται των σκοπών, της αποστολής και της δράσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. και αφορούν στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών

Να αναγνωρίζεται εμπράκτως η οποιασδήποτε μορφής παροχή εργασίας τους ή υπηρεσιών τους χωρίς αμοιβή και να προβάλλεται στα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Να συμμετέχουν σε ειδικές εκδηλώσεις και συζητήσεις του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. που πραγματοποιούνται μόνο για τα μέλη

Να λαμβάνουν μια φορά τον χρόνο, έπειτα από αίτησή τους έγγραφη διαβεβαίωση της χωρίς αμοιβή παροχής εργασίας ή υπηρεσιών τους για το τρέχον έτος

Υπέβαλε την αίτησή σου για μέλος