Οι Αρχές και οι Αξίες μας

Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός στο περιβάλλον, σεβασμός στον κίνδυνο

Εντιμότητα, εμπιστευτικότητα, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα στις δράσεις και στις συνεργασίες μας

Υπευθυνότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στην διοικητική λειτουργία και την εταιρική διακυβέρνηση

Ομαδικότητα και συνεργασία, αφοσίωση και εξωστρέφεια, υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στο έργο και στην αποστολή μας

Γνώση, συνεχής βελτίωση, καινοτομία, αριστεία