10.02.21

Προετοιμασία Επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης - Preparation for Search and Rescue Operation

Become a Certified Specialist in Preparation for Search and Rescue Operation

Γίνε Πιστοποιημένος Ειδικός στην Προετοιμασία Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εξειδικευμένη εκπαίδευση διάσωσης με ειδικότητα, πιστοποιημένη από τον κορυφαίο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Gatehouse Awards, διαπιστευμένο από το OFQUAL και πιστοποιημένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στους τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης και εκπαίδευσης Business Quality Certification. Μάθε να σχεδιάζεις, να προετοιμάζεις και να οργανώνεις κάθε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα και γίνε ένα από τα ικανότερα και πιο εξειδικευμένα επιχειρησιακά στελέχη στον τομέα πολιτικής προστασίας, διεθνώς.
Προετοιμασία Επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης - Preparation for Search and Rescue Operation

Γίνονται δεκτοί επαγγελματίες και εθελοντές της πολιτικής προστασίας, της υγείας, της ασφάλειας, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, των στρατιωτικών σωμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των υπηρεσιών υγειονομικών διακομιδών, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας, εκπαίδευσης, κ.α.

Για την συμμετοχή στην εκπαίδευση απαιτούνται :

 • Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
 • Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή ταυτοποιημένου e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού διαδικτύου
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, οποιασδήποτε γλώσσας
 • Επαγγελματική ή εθελοντική εργασιακή εμπειρία 2 ετών
 • Πιστοποιητικό BLS ή Πρώτων Βοηθειών
 • Εν ενεργεία μέλος δημόσιας υπηρεσίας ή κρατικού φορέα ή εθελοντικής οργάνωσης ή ιδιωτικού οργανισμού, υγείας, πολιτικής προστασίας, ασφάλειας, άμυνας, εκπαίδευσης, ναυτιλίας, κλπ
 • Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, διάθεση μελέτης
 • Εφάπαξ καταβολή κόστους συμμετοχής
 • Αποδοχή και τήρηση όρων εκπαίδευσης

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης «Προετοιμασία Επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης / Preparation for Search and Rescue Operation», ο εκπαιδευμένος λειτουργός, θα είναι σε θέση:

1. Να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τις έννοιες και τις καταστάσεις των επικινδυνοτήτων και των καταστροφών
2. Να προβλέπει επικινδυνότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφές και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα αποφυγής ή / και μετριασμού των επιπτώσεων των καταστροφών
3. Να διαβάζει το συμβάν και να προετοιμάζει την σύνθεση και την οργάνωση της ομάδας για την έρευνα και διάσωση, καταλλήλως
4. Να είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικός με τους συνεργάτες του, με την ανώτερη διοίκηση στην οποία υπάγεται, με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
5. Να σχεδιάζει τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των μελών της ομάδας που θα επιχειρήσει
6. Να λαμβάνει αποφάσεις σε επιτελικό επίπεδο και υπό πίεση
7. Να εποπτεύει, να καθοδηγεί και να συντονίζει τα μέλη της ομάδας που θα επιχειρήσει
8. Να ηγείται κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης
9. Να τηρεί αναλυτική λογοδοσία και να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα και αξιοκρατία
10. Να εξασφαλίζει επαρκείς και ποιοτικούς πόρους και να εφαρμόζει σύστημα χρηστής διαχείρισης
11. Να καταγράφει και να κοστολογεί κάθε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
12. Να κινητοποιεί εφεδρείες σε ανθρώπινο δυναμικό και να γνωρίζει τον χρόνο που θα απαιτηθεί
13. Να στηρίζει ψυχολογικά τα στελέχη της ομάδας έρευνας και διάσωσης και να ενημερώνει τις οικογένειές τους όταν κρίνεται απαραίτητο
14. Να αξιολογεί τις πηγές πληροφόρησης και τις πληροφορίες που λαμβάνει
15. Να γνωρίζει με ακρίβεια τις δυνατότητες της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Διάρκεια εκπαίδευσης : 50 ώρες
Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αυτομελέτη
Χρονικό διάσημα υλοποίησης : Έναρξη, Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 - Λήξη, Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021
Κόστος Συμμετοχής : 350,00 €
Ειδικό κόστος για τα εγγεγραμμένα μέλη : 95,00 €

Σε όλα τα επιχειρησιακά στελέχη που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. παρέχεται έκπτωση για Ελλάδα και Κύπρο, ως εξής :
Α. 25% σε κάθε μέλος ομάδας πέντε ατόμων, με ταυτόχρονη εγγραφή και ταυτόχρονη πληρωμή του κόστους. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Β. 50% σε κάθε άτομο που είναι άνεργο, με την κατάθεση βεβαίωσης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Γ. 50% σε κάθε άτομο με την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τρίτεκνου ή άτομο με ειδικές ανάγκες, με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Δ. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία φοιτητής, με την κατάθεση βεβαίωσης φοίτησης του οικείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος, της Κύπρου ή του εξωτερικού. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Ε. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία στέλεχος στρατιωτικών υπηρεσιών ή των σωμάτων ασφαλείας, με την κατάθεση βεβαίωσης εργασίας από την Υπηρεσία του. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
ΣΤ. 25% σε κάθε άτομο που είναι εν ενεργεία στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών γραφείων πολιτικής προστασίας ή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ή Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας, με την κατάθεση βεβαίωσης εργασίας από την Υπηρεσία του. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Ζ. 50% σε κάθε άτομο που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης. Η έκπτωση αυτή δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα / αποδεικτικά για την χορήγηση της έκπτωσης. Ο αιτών την έκπτωση, υποχρεούται να τα προσκομίσει.

Δήλωσε συμμετοχή στο edu@hellenicinstitute.gr ή στο info@hellenicinstitute.gr

Με το κύρος και την αξιοπιστία του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.