Παραχώρηση Αιγίδας

 

 

Δράσεις υπό την αιγίδα του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ) αξιολογεί με ιδιαίτερη επιμέλεια κάθε αίτημα που του υποβάλλεται για παραχώρηση αιγίδας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των κρατικών υπηρεσιών, των εθελοντικών οργανώσεων, της νεολαίας και των φορέων της κοινωνίας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.) δεν παραχωρεί αιγίδα σε δράσεις πολιτικών κομμάτων και πολιτικών νεολαιών. Δεν παραχωρεί αιγίδα σε οργανώσεις που διαδίδουν, υποκινούν, προάγουν ή δικαιολογούν το φυλετικό μίσος ή φόβο, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό και άλλες μορφές μίσους βασισμένες στην μισαλλοδοξία, συμπεριλαμβανομένων, της μισαλλοδοξίας που εκφράζεται από επιθετικό εθνικισμό και εθνοκεντρισμό, τις διακρίσεις και την εχθρότητα κατά των μειονοτήτων, των προσφύγων, των μεταναστών, των ατόμων με μεταναστευτική προέλευση. Επιπλέον, δεν παραχωρεί αιγίδα σε οργανώσεις που εκφράζουν διακρίσεις, εκφοβισμό, αποδοκιμασία, ανταγωνιστικές στάσεις ή στάσεις προκαταλήψεων για χαρακτηριστικά ατόμων που έχουν να κάνουν με την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την θρησκεία, το χρώμα, το φύλο ή την φυλή.

Με την παραχώρηση της αιγίδας από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., προάγεται η δημόσια υγεία, η δημόσια ασφάλεια, ο εθελοντισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, ο ανθρωποκεντρικός πολιτικός πολιτισμός. Το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. υποστηρίζει δράσεις κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνάδουν με τις αξίες, τις αρχές, τους σκοπούς και την αποστολή του.

Κριτήρια παραχώρησης αιγίδας από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Ορίζουμε σαφή κριτήρια για την επιλογή δράσεων και φορέων. Διασφαλίζουμε την προστασία της ταυτότητας του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., την αποτελεσματικότητα της δημοσιότητας και προβολής του, μέσα από κοινές δράσεις άμεσου και έμμεσου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

Η δράση πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1] Κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

2] Νομιμότητα

3] Εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών όπου απαιτείται

4] Ύπαρξη μέτρων ασφάλειας για τους συμμετεχόντων

5] Συνάφεια με τους σκοπούς και την αποστολή του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

6] Προστιθέμενη αξία με το κύρος του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Ο φορέας πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1] Νομική υπόσταση

2] Νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα ή στην χώρα που διενεργείται η δράση

3] Επαρκείς οικονομικούς πόρους ώστε η δράση να είναι βιώσιμη καθ’ όλη την διάρκειά της, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί

4] Επαρκείς ανθρώπινους πόρους ώστε η δράση να υλοποιείται απρόσκοπτα σε όλο το εύρος που έχει περιγραφεί

5] Ικανότητες, τεχνογνωσία, εμπειρία και κίνητρα ώστε η δράση να επιτευχθεί επιτυχώς και να ωφελήσει

Η παραχώρηση αιγίδας από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. ενεργοποιείται:

1] Με την υποβολή της σχετικής αίτησης που διαθέτει το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. τουλάχιστον 25 ημέρες πριν την ημερομηνία υλοποίησης της δράσης

2] Με την ταυτόχρονη κατάθεση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που διαθέτει το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

3] Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

4] Με την έγγραφη αποδοχή του αιτούντος, των όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης αιγίδας από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

5] Με την αποστολή του λογοτύπου του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Η απόφαση παραχώρησης αιγίδας από το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. αίρεται:

1] Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων

2] Σε περίπτωση ανωτέρας βίας

Είμαστε Οργανισμός Εμπειρογνωμοσύνης